DC 7000 l depósito de agua nuevo

PDF
DC 7000 l depósito de agua nuevo
DC 7000 l depósito de agua nuevo
DC 7000 l depósito de agua nuevo imagen 2
DC 7000 l depósito de agua nuevo imagen 3
DC 7000 l depósito de agua nuevo imagen 4
DC 7000 l depósito de agua nuevo imagen 5
DC 7000 l depósito de agua nuevo imagen 6
DC 7000 l depósito de agua nuevo imagen 7
DC 7000 l depósito de agua nuevo imagen 8
DC 7000 l depósito de agua nuevo imagen 9
DC 7000 l depósito de agua nuevo imagen 10
¿Le interesa el anuncio?
1/10
PDF
1.452 €
Precio neto
35.910 CZK
Contacte con el vendedor
Tipo:  depósito de agua
Volumen:  7 m³
Peso neto:  200 kg
Ubicación:  Chequia Zlin
Fecha de publicación:  más de 1 mes
Id. de Autoline:  RW36034
Cisterna
Número de secciones:  15
Estado
Estado:  nuevo
Información adicional
Color:  blanco

Información adicional — DC 7000 l depósito de agua nuevo

Inglés
Tanks of the DC type solve the storage of water and chemicals in agriculture, fruit growing, wineries, manufacturing companies, etc. The tanks are also suitable for rainwater.
Perfect tightness throughout the life of the tank is guaranteed by the use of special seamless technology. The tank can be easily handled thanks to the handling eyes in the upper part, sized for an empty tank. Color green or according to agreement.

We manufacture DC tanks using the rotary casting method in our own production plant in OStrata near Zlín. Upon agreement, personal collection can be arranged directly at the place of production.
Shipping cost and logistics:

We will calculate the shipping price in your basket after entering your zip code
you can also arrange your own transport - the place of loading is Ostrata near Zlín
payment ONLY by advance payment on an advance invoice
the dimensions and weight of the tank must be taken into account when unloading, the buyer ensuresSpecifications:

intended for above-ground installation
low weight
drain hole with screw connection 2''
made of polyethylene with food certificate
resistant to most aggressive chemicals and UV (does not fade)
they do not corrode, they are maintenance-free
fully recyclable
5 year warranty
configuration of the tank according to the customer's wishesSuitable subsoil under the DC 5000 – 9000 tank:

the surface intended to accommodate the tank must be leveled and compacted
without sharp edges or irregularities
the best design is a reinforced concrete slab (kari mesh) with a strength proportional to the size and possible load of the tank
Nádrže typu DC řeší skladování vody a chemikálií v zemědělství, ovocnářství, vinařství, výrobních firmách apod. Nádrže jsou vhodné také na dešťovou vodu.
Dokonalá těsnost po celou dobu životnosti nádrže je zaručena použitím speciální bezešvé technologie. S nádrží lze snadno manipulovat díky manipulačním okům v horní části, dimenzovanými na prázdnou nádrž. Barva zelená nebo dle dohody.

Nádrže DC vyrábíme metodou rotačního odlévání ve vlastním výrobním závodě v OStratě u Zlína. Po dohodě lze domluvit osobní odběr přímo v místě výroby.
Cena dopravy a logistika:

cenu dopravy Vám spočítáme v košíku po zadání PSČ
lze se také domluvit na přepravě vlastní - místo nakládky je Ostrata u Zlína
úhrada POUZE platbou předem na zálohovou fakturu
na vykládce nutno počítat s rozměry a hmotností nádrže, zajišťuje si kupujícíSpecifikace:

určeny pro nadzemní instalaci
nízká hmotnost
výpustný otvor se šroubením 2‘‘
vyrobeny z polyethylenu s potravinářským atestem
odolné proti většině agresivních chemikálií a UV (neblednou)
nekorodují, jsou bezúdržbové
plně recyklovatelné
záruka 5 let
konfigurace nádrže dle přání zákazníkaVhodné podloží pod nádrží DC 5000 – 9000:

plocha určená k uložení nádrže musí být zarovnaná a zhutněná
bez ostrých hran nebo nerovností
nejlepší provedení je železobetonová deska (kari síť) o síle úměrné velikosti a možnému zatížení nádrže
Tanks vom Typ DC lösen die Speicherung von Wasser und Chemikalien in der Landwirtschaft, im Obstanbau, in Weingütern, Produktionsbetrieben usw. Die Tanks sind auch für Regenwasser geeignet.
Durch den Einsatz einer speziellen Nahtlostechnologie wird eine perfekte Dichtheit über die gesamte Lebensdauer des Tanks gewährleistet. Dank der Handhabungsösen im oberen Teil, die für einen leeren Tank ausgelegt sind, lässt sich der Tank leicht handhaben. Farbe grün oder nach Vereinbarung.

Wir fertigen DC-Tanks im Rotationsgussverfahren in unserem eigenen Produktionsbetrieb in OStrata bei Zlín. Nach Absprache kann eine persönliche Abholung direkt am Produktionsort vereinbart werden.
Versandkosten und Logistik:

Den Versandpreis berechnen wir in Ihrem Warenkorb nach Eingabe Ihrer Postleitzahl
Sie können Ihren Transport auch selbst organisieren – der Verladeort ist Ostrata in der Nähe von Zlín
Zahlung NUR per Vorkasse auf Anzahlungsrechnung
Beim Entladen sind die Abmessungen und das Gewicht des Tanks zu berücksichtigen, stellt der Käufer sicherSpezifikationen:

für die oberirdische Installation vorgesehen
geringes Gewicht
Ablaufloch mit Verschraubung 2''
aus Polyethylen mit Lebensmittelzertifikat
beständig gegen die meisten aggressiven Chemikalien und UV (verblasst nicht)
Sie korrodieren nicht und sind wartungsfrei
vollständig recycelbar
5 Jahre Garantie
Konfiguration des Tanks nach KundenwunschGeeigneter Untergrund unter dem Tank DC 5000 – 9000:

Die zur Aufnahme des Tanks vorgesehene Fläche muss geebnet und verdichtet werden
ohne scharfe Kanten oder Unregelmäßigkeiten
Die beste Konstruktion ist eine Stahlbetonplatte (Kari-Netz), deren Festigkeit proportional zur Größe und möglichen Belastung des Tanks ist
Les réservoirs de type DC résolvent le stockage de l'eau et des produits chimiques dans l'agriculture, la culture fruitière, les caves viticoles, les entreprises manufacturières, etc. Les réservoirs conviennent également pour l'eau de pluie.
L'étanchéité parfaite tout au long de la durée de vie du réservoir est garantie par l'utilisation d'une technologie spéciale sans soudure. La cuve peut être facilement manipulée grâce aux oeillets de manutention en partie haute, dimensionnés pour une cuve vide. Couleur vert ou selon accord.

Nous fabriquons des réservoirs DC selon la méthode de coulée rotative dans notre propre usine de production à OStrata près de Zlín. Après accord, un enlèvement personnel peut être organisé directement sur le lieu de production.
Frais de port et logistique :

Nous calculerons le prix d'expédition dans votre panier après avoir entré votre code postal
vous pouvez également organiser votre propre transport - le lieu de chargement est Ostrata près de Zlín
paiement UNIQUEMENT par acompte sur facture anticipée
les dimensions et le poids de la citerne doivent être pris en compte lors du déchargement, l'acheteur s'assureCaractéristiques:

destiné à une installation hors sol
faible poids
trou de vidange avec raccord à vis 2''
en polyéthylène avec certificat alimentaire
résistant aux produits chimiques les plus agressifs et aux UV (ne se décolore pas)
ils ne se corrodent pas, ils ne nécessitent aucun entretien
entièrement recyclable
Garantie 5 ans
configuration du réservoir selon les souhaits du clientSous-sol adapté sous le réservoir DC 5000 – 9000 :

la surface destinée à accueillir le réservoir doit être nivelée et compactée
sans arêtes vives ni irrégularités
la meilleure conception est une dalle en béton armé (maille kari) avec une résistance proportionnelle à la taille et à la charge possible du réservoir
Zbiorniki typu DC sprawdzają się w magazynowaniu wody i środków chemicznych w rolnictwie, sadownictwie, winiarniach, zakładach produkcyjnych itp. Zbiorniki nadają się również na wodę deszczową.
Idealną szczelność przez cały okres użytkowania zbiornika gwarantuje zastosowanie specjalnej technologii bezszwowej. Zbiornik można łatwo przenosić dzięki oczom do przenoszenia w górnej części, dostosowanym do pustego zbiornika. Kolor zielony lub według uzgodnienia.

Zbiorniki DC produkujemy metodą odlewania rotacyjnego we własnym zakładzie produkcyjnym w OStracie koło Zlína. Po uzgodnieniu istnieje możliwość odbioru osobistego bezpośrednio w miejscu produkcji.
Koszt wysyłki i logistyka:

Cenę wysyłki obliczymy w Twoim koszyku po wpisaniu kodu pocztowego
istnieje również możliwość zorganizowania własnego transportu – miejsce załadunku to Ostrata koło Zlína
płatność TYLKO zaliczką na fakturze zaliczkowej
przy rozładunku należy uwzględnić wymiary i wagę zbiornika – zapewnia kupującyDane techniczne:

przeznaczone do montażu naziemnego
niska waga
otwór spustowy z przyłączem śrubowym 2''
wykonane z polietylenu z atestem spożywczym
odporny na większość agresywnych środków chemicznych i UV (nie blaknie)
nie korodują, są bezobsługowe
w pełni nadający się do recyklingu
5 lat gwarancji
konfiguracja zbiornika według życzeń klientaOdpowiednie podłoże pod zbiornikiem DC 5000 – 9000:

powierzchnia przeznaczona pod zbiornik musi być wyrównana i zagęszczona
bez ostrych krawędzi i nierówności
najlepszym rozwiązaniem jest płyta żelbetowa (siatka kari) o wytrzymałości proporcjonalnej do wielkości i możliwego obciążenia zbiornika
Rezervoarele de tip DC rezolvă stocarea apei și a substanțelor chimice în agricultură, pomicultură, crame, companii producătoare etc. Rezervoarele sunt potrivite și pentru apa de ploaie.
Etanșeitatea perfectă pe toată durata de viață a rezervorului este garantată de utilizarea tehnologiei speciale fără sudură. Rezervorul poate fi manevrat cu usurinta datorita ochilor de manipulare din partea superioara, dimensionati pentru un rezervor gol. Culoare verde sau conform acordului.

Producem rezervoare de curent continuu folosind metoda turnării rotative în propria noastră fabrică de producție din OStrata, lângă Zlín. La acord, colectarea personală poate fi aranjată direct la locul de producție.
Costul transportului și logistica:

Vom calcula prețul de livrare în coșul dvs. după introducerea codului poștal
de asemenea, vă puteți aranja propriul transport - locul de încărcare este Ostrata lângă Zlín
plata NUMAI prin plata în avans pe factură în avans
la descărcare trebuie luate în considerare dimensiunile și greutatea rezervorului, asigură cumpărătorulSpecificații:

destinat instalarii supraterane
greutate mica
orificiu de scurgere cu racord cu șurub 2''
din polietilena cu certificat alimentar
rezistent la cele mai agresive substante chimice si UV (nu se estompeaza)
nu se corodează, nu necesită întreținere
complet reciclabil
5 ani garantie
configurarea rezervorului conform dorintelor clientuluiSubsol adecvat sub rezervorul DC 5000 – 9000:

suprafața destinată găzduirii rezervorului trebuie nivelată și compactată
fără margini ascuțite sau nereguli
cel mai bun design este o placă de beton armat (plasă kari) cu o rezistență proporțională cu dimensiunea și sarcina posibilă a rezervorului
Nádrže typu DC riešia skladovanie vody a chemikálií v poľnohospodárstve, ovocinárstve, vinárstve, výrobných firmách a pod. Nádrže sú vhodné aj na dažďovú vodu.
Dokonalá tesnosť po celú dobu životnosti nádrže je zaručená použitím špeciálnej bezšvovej technológie. S nádržou je možné ľahko manipulovať vďaka manipulačným okám v hornej časti, dimenzovanými na prázdnu nádrž. Farba zelená alebo podľa dohody.

Nádrže DC vyrábame metódou rotačného odlievania vo vlastnom výrobnom závode v OStrate pri Zlíne. Po dohode je možné dohodnúť osobný odber priamo v mieste výroby.
Cena dopravy a logistika:

cenu dopravy Vám spočítame v košíku po zadaní PSČ
možno sa tiež dohovoriť na preprave vlastnej - miesto nakládky je Ostrata u Zlína
úhrada LEN platbou vopred na zálohovú faktúru
na vykládke nutné počítať s rozmermi a hmotnosťou nádrže, zaisťuje si kupujúciŠpecifikácia:

určené pre nadzemnú inštaláciu
nízka hmotnosť
výpustný otvor so šróbením 2″
vyrobené z polyetylénu s potravinárskym atestom
odolné proti väčšine agresívnych chemikálií a UV (neblednú)
nekorodujú, sú bezúdržbové
plne recyklovateľné
záruka 5 rokov
konfigurácia nádrže podľa priania zákazníkaVhodné podložie pod nádržou DC 5000 – 9000:

plocha určená na uloženie nádrže musí byť zarovnaná a zhutnená
bez ostrých hrán alebo nerovností
najlepšie prevedenie je železobetónová doska (kari sieť) o sile úmernej veľkosti a možnému zaťaženiu nádrže
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!

Anuncios similares