Mercedes-Benz LS8/2 engranaje de dirección para Mercedes-Benz Actros, Axor, Atego tractora

PDF
Mercedes-Benz LS8/2 engranaje de dirección para Mercedes-Benz Actros, Axor, Atego tractora
Mercedes-Benz LS8/2 engranaje de dirección para Mercedes-Benz Actros, Axor, Atego tractora
Mercedes-Benz LS8/2 engranaje de dirección para Mercedes-Benz Actros, Axor, Atego tractora imagen 2
Mercedes-Benz LS8/2 engranaje de dirección para Mercedes-Benz Actros, Axor, Atego tractora imagen 3
Mercedes-Benz LS8/2 engranaje de dirección para Mercedes-Benz Actros, Axor, Atego tractora imagen 4
Mercedes-Benz LS8/2 engranaje de dirección para Mercedes-Benz Actros, Axor, Atego tractora imagen 5
Mercedes-Benz LS8/2 engranaje de dirección para Mercedes-Benz Actros, Axor, Atego tractora imagen 6
¿Le interesa el anuncio?
1/6
PDF
Precio:
a consultar
Consulte el precio
Contacte con el vendedor
Tipo:  engranaje de dirección
Referencia IAM:  OE-Nummer: 3754600500, 6464602000, A3754600500, A6464602000 Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken
Referencia OEM:  Teilehersteller-Nr: 62174664 Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken
Ubicación:  Alemania Overath
Fecha de publicación:  más de 1 mes
Id. de Autoline:  RD20903
Estado
Estado:  usados
Garantía::  2 años

Información adicional — Mercedes-Benz LS8/2 engranaje de dirección para Mercedes-Benz Actros, Axor, Atego tractora

Español
adecuado para :
MERCEDES ACTROS I MODELO 950 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODELO 952 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODELO 953 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODELO 954 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS II / III TIPO 930 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MODELO 932 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MODELO 933 (2003-2011)
MERCEDES ATEGO MODELO 950 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO MODELO 953 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO MODELO 970
MERCEDES ATEGO MODELO 976
MERCEDES AXOR TIPO 942
MERCEDES AXOR TIPO 943
MERCEDES AXOR MODELO 950 (2002-2013)
MERCEDES AXOR MODELO 953 (2002-2013)

Engranaje de dirección de Mercedes-Benz LS8

El mecanismo de dirección ha sido revisado. 24 meses de garantía !! sin límite de kilometraje !!!

Esto significa que el artículo ha sido completamente desmontado, limpiado e inspeccionado en busca de desgaste y roturas. Todas las piezas desgastadas y/o que no funcionan han sido sustituidas por componentes nuevos o reacondicionados. En su funcionamiento, la pieza corresponde a una pieza nueva y no puede distinguirse de ella.
La venta es por intercambio:
También cobramos una fianza por su pieza antigua por valor de
por un importe de 550 euros.
Tan pronto como nos haya enviado su pieza antigua,
se le devolverá inmediatamente la fianza.

También puede enviarnos su pieza antigua por adelantado,
en cuyo caso se renuncia a la fianza de 550 euros.

Recibirá una garantía de 24 meses
para el engranaje de dirección remanufacturado.

Tenga en cuenta las siguientes condiciones:

El vendedor es un empresario en el sentido del artículo 14 del Código Civil.
El vendedor vende la pieza a los postores que son empresarios en el sentido del § 14 BGB (Código Civil alemán) bajo exclusión de cualquier garantía. Sin embargo, esta exclusión no se aplica a las reclamaciones por daños y perjuicios derivadas de la responsabilidad por defectos materiales basada en el incumplimiento negligente o intencionado de una obligación por parte del vendedor, ni tampoco a los daños corporales.

Si el ofertante es un consumidor en el sentido del artículo 13 del Código Civil alemán (BGB), el vendedor será responsable de los defectos materiales existentes en el momento de la compra de acuerdo con las disposiciones legales sobre la responsabilidad por defectos. La responsabilidad del vendedor estará limitada a un año. No obstante, esta limitación no se aplicará a las reclamaciones por daños y perjuicios basadas en el incumplimiento negligente o intencionado de las obligaciones del vendedor o en caso de lesiones corporales.
Todos los artículos eléctricos (productos electrónicos) que ofrezco están provistos de etiquetas de seguridad especiales.
¡¡¡Si los precintos están dañados o han sido retirados, los artículos NO serán retirados!!!
No se aceptarán devoluciones de artículos electrónicos si se realiza un pedido incorrecto.

Métodos de pago aceptados:
Transferencia bancaria
Pay Pal (también tarjetas de crédito)
Pago al contado en el momento del cobro

Puede encontrarnos aquí:
ATT-Overath UG (responsabilidad limitada)
Calle Weber 15
51491 Overath
Mostrar todo el comentario
подходящ за :
MERCEDES ACTROS I МОДЕЛ 950 (1996-2003 Г.)
MERCEDES ACTROS I МОДЕЛ 952 (1996-2003 Г.)
MERCEDES ACTROS I МОДЕЛ 953 (1996-2003 Г.)
MERCEDES ACTROS I МОДЕЛ 954 (1996-2003 Г.)
MERCEDES ACTROS II / III ТИП 930 (2003-2011 Г.)
MERCEDES ACTROS II / III МОДЕЛ 932 (2003-2011 Г.)
MERCEDES ACTROS II / III МОДЕЛ 933 (2003-2011 Г.)
MERCEDES ATEGO МОДЕЛ 950 (1998-2013 Г.)
MERCEDES ATEGO МОДЕЛ 953 (1998-2013 Г.)
MERCEDES ATEGO МОДЕЛ 970
MERCEDES ATEGO МОДЕЛ 976
MERCEDES AXOR ТИП 942
MERCEDES AXOR ТИП 943
MERCEDES AXOR МОДЕЛ 950 (2002-2013 Г.)
MERCEDES AXOR МОДЕЛ 953 (2002-2013 Г.)

Мерцедес-Бенц кормилна уредба LS8

Кормилната уредба е основно ремонтирана! 24 месеца гаранция !!! без ограничение на пробега !!!

Това означава, че артикулът е бил напълно разглобен, почистен и проверен за износване и счупване. Всички износени и/или нефункциониращи части са заменени с чисто нови или обновени компоненти. При функционирането си частта съответства на нова част и не може да бъде разграничена от нова част.
Продажбата се извършва чрез замяна:
Освен това събираме депозит за вашата стара част в размер на
в размер на 550 EUR.
Веднага след като ни изпратите старата си част,
незабавно ще получите обратно депозита си.

Можете също така да ни изпратите старата си част предварително,
в този случай депозитът от 550 евро се освобождава.

Ще получите 24-месечна гаранция
за възстановената кормилна уредба.

Моля, обърнете внимание на следните условия:

Продавачът е предприемач по смисъла на § 14 от BGB.
Продавачът продава частта на участници в търга, които са предприемачи по смисъла на § 14 от BGB (Германски граждански кодекс), като изключва всякаква гаранция. Това изключване обаче не се прилага за искове за обезщетение, произтичащи от отговорност за материални дефекти, основани на небрежно или умишлено неизпълнение на задължение от страна на продавача, както и за телесни повреди.

Ако участникът в търга е потребител по смисъла на § 13 от Германския граждански кодекс (BGB), продавачът носи отговорност за материалните дефекти, които са съществували към момента на покупката, в съответствие със законовите разпоредби относно отговорността за дефекти. Отговорността на продавача се ограничава до една година. Това ограничение обаче не се прилага за искове за обезщетение за вреди, основани на небрежно или умишлено неизпълнение на задълженията на продавача, или в случай на телесна повреда.
Всички предлагани от мен електрически изделия (електронни стоки) са снабдени със специални етикети за сигурност!
Ако пломбите са повредени или отстранени, артикулите НЕ се приемат обратно!!!
Не се приемат връщания на електронни продукти, ако е направена неправилна поръчка.

Приети методи на плащане:
Банков превод
Pay Pal (също и кредитни карти)
Плащане в брой при събиране

Можете да ни намерите тук:
ATT-Overath UG (с ограничена отговорност)
Улица Вебер 15
51491 Оверът
passend für :
MERCEDES ACTROS I BAUMUSTER 950 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I BAUMUSTER 952 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I BAUMUSTER 953 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I BAUMUSTER 954 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS II / III BAUMUSTER 930 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III BAUMUSTER 932 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III BAUMUSTER 933 (2003-2011)
MERCEDES ATEGO BAUMUSTER 950 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO BAUMUSTER 953 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO BAUMUSTER 970
MERCEDES ATEGO BAUMUSTER 976
MERCEDES AXOR BAUMUSTER 942
MERCEDES AXOR BAUMUSTER 943
MERCEDES AXOR BAUMUSTER 950 (2002-2013)
MERCEDES AXOR BAUMUSTER 953 (2002-2013)

Mercedes-Benz Lenkgetriebe LS8

Das Lenkgetriebe wurde generalüberholt !! 24 Monate Garantie !! keine Kilometer Begrenzung !!

Das bedeutet, der Artikel wurde vollkommen auseinander genommen, gereinigt und auf Abnutzungen und Bruchstellen untersucht. Alle abgenutzten und/oder nicht funktionierenden Teile wurden durch fabrikneue oder aufgearbeitete Komponenten ersetzt. In seiner Funktionsweise entspricht das Teil einem neuen Teil und kann nicht von einem neuen Teil unterschieden werden.
Der Verkauf erfolgt im Tauschverfahren:
Wir erheben Zusätzlich eine Kaution für Ihr Altteil
in Höhe von € 550.-
Sobald Sie uns Ihr Altteil zugesendet haben,
erhalten Sie umgehend Ihre Kaution zurück.

Gerne können Sie uns auch Ihr Altteil vorab zusenden,
somit entfällt die Kaution in Höhe von € 550.-

Sie erhalten eine 24-monatige Gewährleistung
für das wiederinstandgesetzte Lenkgetriebe.

Beachten Sie bitte die folgenden Bedingungen:

Der Verkäufer ist Unternehmer im Sinne vom § 14 BGB.
Der Verkäufer verkauft Bieter, die Unternehmer im Sinne vom § 14 BGB sind, das Teil unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Für Schadensersatzanprüche aus Sachmängelhaftung, die auf fahrlässiger sowie vorsätzlicher Verletzung einer Pflicht des Verkäufers beruhen, gilt dieser Ausschluss jedoch nicht, ebenso nicht bei Körperschäden.

Sollte der Bieter ein Verbraucher i.S.v. § 13 BGB sein, so haftet der Verkäufer für die Sachmängel, die zum Zeitpunkt des Erwerbs bestanden haben, nach gesezlichen Vorschriften über Mängelhaftungsrecht. Die Haftung des Verkäufers wird auf ein Jahr beschränkt. Die Beschränkung gilt jedoch nicht für Schadensersatzanprüche, die fahrlässige oder vorsätzliche Verletzung von Pflichten des Verkäufers beruhen sowie bei Körperschäden.
Alle von mir angebotenen Elektroartikel (elektronischen Waren) sind mit speziellen Sicherungsetiketten versehen!
Bei beschädigten bzw. entfernten Siegel werden die Artikel NICHT zurückgenommen!!!
Bei einer falschen Bestellung ist die Rücknahme für elektronische Artikel ausgeschlossen.

Akzeptierte Zahlungsmethoden:
Überweisung
Pay Pal (auch Kreditkarten)
Barzahlung bei Abholung

Sie finden uns hier:
ATT-Overath UG (haftungsbeschrängt)
Weberstraße 15
51491 Overath
egnet til :
MERCEDES ACTROS I MODEL 950 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODEL 952 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODEL 953 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODEL 954 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS II / III TYPE 930 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MODEL 932 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MODEL 933 (2003-2011)
MERCEDES ATEGO MODEL 950 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO MODEL 953 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO MODEL 970
MERCEDES ATEGO MODEL 976
MERCEDES AXOR TYPE 942
MERCEDES AXOR TYPE 943
MERCEDES AXOR MODEL 950 (2002-2013)
MERCEDES AXOR MODEL 953 (2002-2013)

Mercedes-Benz styretøj LS8

Styretøjet er blevet revideret ! 24 måneders garanti !! ingen kilometerbegrænsning !!!!

Det betyder, at varen er blevet fuldstændig adskilt, rengjort og undersøgt for slitage og brud. Alle slidte og/eller ikke-fungerende dele er blevet erstattet med helt nye eller renoverede komponenter. I sin funktion svarer den til en ny del og kan ikke adskilles fra en ny del.
Salget sker ved indbytning:
Vi opkræver også et depositum for din gamle reservedel på
til et beløb på 550 EUR.
Så snart du har sendt os din gamle del,
du vil straks modtage dit depositum tilbage.

Du er også velkommen til at sende os din gamle del på forhånd,
i så fald bortfalder depositummet på 550 EUR.

Du får 24 måneders garanti
til det renoverede styretøj.

Bemærk venligst følgende betingelser:

Sælgeren er en iværksætter i henhold til § 14 i BGB.
Sælgeren sælger delen til bydere, der er erhvervsdrivende i henhold til § 14 BGB (tysk borgerlig lovbog), under udelukkelse af enhver garanti. Denne udelukkelse gælder dog ikke for erstatningskrav som følge af ansvar for materielle mangler, der er baseret på uagtsom eller forsætlig misligholdelse af en forpligtelse fra sælgers side, og heller ikke for personskade.

Hvis tilbudsgiveren er en forbruger i henhold til § 13 BGB (den tyske borgerlige lovbog), er sælgeren ansvarlig for de materielle mangler, der forelå på købstidspunktet, i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser om ansvar for mangler. Sælgerens ansvar er begrænset til et år. Denne begrænsning gælder dog ikke for erstatningskrav, der er baseret på uagtsom eller forsætlig tilsidesættelse af sælgerens forpligtelser eller i tilfælde af personskade.
Alle elektriske artikler (elektroniske varer), som jeg tilbyder, er forsynet med særlige sikkerhedsmærker!
Hvis forseglingerne er beskadiget eller fjernet, tages varen IKKE tilbage!!!
Der accepteres ingen returvarer for elektroniske varer, hvis der er afgivet en forkert ordre.

Accepterede betalingsmetoder:
Bankoverførsel
Pay Pal (også kreditkort)
Kontant betaling ved afhentning

Du kan finde os her:
ATT-Overath UG (begrænset ansvar)
Weber Street 15
51491 Overath
κατάλληλο για :
MERCEDES ACTROS I MODEL 950 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODEL 952 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODEL 953 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODEL 954 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS II / III TYPE 930 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MODEL 932 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MODEL 933 (2003-2011)
MERCEDES ATEGO MODEL 950 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO ΜΟΝΤΈΛΟ 953 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO MODEL 970
MERCEDES ATEGO ΜΟΝΤΈΛΟ 976
MERCEDES AXOR ΤΎΠΟΥ 942
MERCEDES AXOR ΤΎΠΟΥ 943
MERCEDES AXOR MODEL 950 (2002-2013)
MERCEDES AXOR ΜΟΝΤΈΛΟ 953 (2002-2013)

Μηχανισμός διεύθυνσης Mercedes-Benz LS8

Ο μηχανισμός διεύθυνσης έχει επισκευαστεί ! 24 μήνες εγγύηση !! χωρίς όριο χιλιομέτρων !!!

Αυτό σημαίνει ότι το αντικείμενο έχει αποσυναρμολογηθεί πλήρως, έχει καθαριστεί και έχει ελεγχθεί για φθορά και σπασίματα. Όλα τα φθαρμένα ή/και μη λειτουργικά εξαρτήματα έχουν αντικατασταθεί με ολοκαίνουργια ή ανακαινισμένα εξαρτήματα. Κατά τη λειτουργία του, το τμήμα αντιστοιχεί σε ένα νέο τμήμα και δεν μπορεί να διακριθεί από ένα νέο τμήμα.
Η πώληση γίνεται με ανταλλαγή:
Χρεώνουμε επίσης μια προκαταβολή για το παλιό σας ανταλλακτικό στο ποσό των
ύψους 550 ευρώ.
Μόλις μας στείλετε το παλιό σας εξάρτημα,
θα λάβετε αμέσως πίσω την προκαταβολή σας.

Είστε επίσης ευπρόσδεκτοι να μας στείλετε το παλιό σας μέρος εκ των προτέρων,
στην οποία περίπτωση η προκαταβολή των 550,- € καταργείται.

Θα λάβετε εγγύηση 24 μηνών
για τον ανακατασκευασμένο μηχανισμό διεύθυνσης.

Λάβετε υπόψη τους ακόλουθους όρους:

Ο πωλητής είναι επιχειρηματίας κατά την έννοια του άρθρου 14 BGB.
Ο πωλητής πωλεί το εξάρτημα σε πλειοδότες που είναι επιχειρηματίες κατά την έννοια του § 14 BGB (Γερμανικός Αστικός Κώδικας) υπό τον αποκλεισμό οποιασδήποτε εγγύησης. Ωστόσο, ο αποκλεισμός αυτός δεν ισχύει για αξιώσεις αποζημίωσης που απορρέουν από ευθύνη για υλικά ελαττώματα που βασίζονται σε αμελή ή σκόπιμη παραβίαση υποχρέωσης εκ μέρους του πωλητή, ούτε για σωματικές βλάβες.

Εάν ο προσφέρων είναι καταναλωτής κατά την έννοια του άρθρου 13 του γερμανικού αστικού κώδικα (BGB), ο πωλητής ευθύνεται για τα ουσιώδη ελαττώματα που υπήρχαν κατά τη στιγμή της αγοράς σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις περί ευθύνης για ελαττώματα. Η ευθύνη του πωλητή περιορίζεται σε ένα έτος. Ωστόσο, ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει για αξιώσεις αποζημίωσης που βασίζονται σε παράβαση των υποχρεώσεων του πωλητή εξ αμελείας ή εκ προθέσεως ή σε περίπτωση σωματικής βλάβης.
Όλα τα ηλεκτρικά είδη (ηλεκτρονικά αγαθά) που προσφέρονται από εμένα είναι εφοδιασμένα με ειδικές ετικέτες ασφαλείας!
Εάν οι σφραγίδες έχουν καταστραφεί ή αφαιρεθεί, τα αντικείμενα ΔΕΝ θα ληφθούν πίσω!!!
Δεν θα γίνονται δεκτές επιστροφές για ηλεκτρονικά είδη εάν έχει γίνει λανθασμένη παραγγελία.

Αποδεκτές μέθοδοι πληρωμής:
Τραπεζικό έμβασμα
Pay Pal (επίσης πιστωτικές κάρτες)
Πληρωμή σε μετρητά κατά την είσπραξη

Μπορείτε να μας βρείτε εδώ:
ATT-Overath UG (περιορισμένης ευθύνης)
Οδός Weber 15
51491 Overath
suitable for :
MERCEDES ACTROS I MODEL 950 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODEL 952 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODEL 953 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODEL 954 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS II / III TYPE 930 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MODEL 932 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MODEL 933 (2003-2011)
MERCEDES ATEGO MODEL 950 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO MODEL 953 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO MODEL 970
MERCEDES ATEGO MODEL 976
MERCEDES AXOR TYPE 942
MERCEDES AXOR TYPE 943
MERCEDES AXOR MODEL 950 (2002-2013)
MERCEDES AXOR MODEL 953 (2002-2013)

Mercedes-Benz steering gear LS8

The steering gear has been overhauled ! 24 months warranty !! no mileage limit !!!

This means the item has been completely disassembled, cleaned and inspected for wear and breakage. All worn and/or non-functioning parts have been replaced with brand new or refurbished components. In its functioning, the part corresponds to a new part and cannot be distinguished from a new part.
The sale is by trade-in:
We also charge a deposit for your old part in the amount of
in the amount of € 550.
As soon as you have sent us your old part,
you will immediately receive your deposit back.

You are also welcome to send us your old part in advance,
in which case the deposit of € 550.- is waived.

You will receive a 24-month warranty
for the remanufactured steering gear.

Please note the following conditions:

The seller is an entrepreneur in the sense of § 14 BGB.
The seller sells the part to bidders who are entrepreneurs within the meaning of § 14 BGB (German Civil Code) under exclusion of any warranty. However, this exclusion does not apply to claims for damages arising from liability for material defects based on negligent or intentional breach of an obligation on the part of the seller, nor does it apply to bodily injury.

If the bidder is a consumer within the meaning of § 13 of the German Civil Code (BGB), the seller shall be liable for the material defects that existed at the time of purchase in accordance with the statutory provisions on liability for defects. The liability of the seller shall be limited to one year. However, this limitation shall not apply to claims for damages based on negligent or intentional breach of the seller's obligations or in the event of bodily injury.
All electrical items (electronic goods) offered by me are provided with special security labels!
If the seals are damaged or removed, the items will NOT be taken back!!!
No returns will be accepted for electronic items if an incorrect order is placed.

Accepted payment methods:
Bank transfer
Pay Pal (also credit cards)
Cash payment on collection

You can find us here:
ATT-Overath UG (limited liability)
Weber Street 15
51491 Overath
sobib :
MERCEDES ACTROS I MUDEL 950 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MUDEL 952 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MUDEL 953 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MUDEL 954 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS II / III TÜÜP 930 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MUDEL 932 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MUDEL 933 (2003-2011)
MERCEDES ATEGO MUDEL 950 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO MUDEL 953 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO MUDEL 970
MERCEDES ATEGO MUDEL 976
MERCEDES AXOR TÜÜP 942
MERCEDES AXOR TÜÜP 943
MERCEDES AXOR MUDEL 950 (2002-2013)
MERCEDES AXOR MUDEL 953 (2002-2013)

Mercedes-Benzi roolimehhanism LS8

Roolimehhanismid on üle vaadatud ! 24 kuu garantii !! ilma läbisõidupiiranguta !!!

See tähendab, et toode on täielikult lahti võetud, puhastatud ja kontrollitud kulumise ja purunemise suhtes. Kõik kulunud ja/või mittetoimivad osad on asendatud täiesti uute või renoveeritud komponentidega. Oma toimimises vastab see osa uuele osale ja seda ei saa eristada uuest osast.
Müük toimub kaubavahetuse teel:
Samuti võtame teie vana osa eest tagatisraha summas
summas 550 eurot.
Niipea, kui olete saatnud meile oma vana osa,
saate oma tagatisraha kohe tagasi.

Võite meile eelnevalt saata ka oma vana osa,
sellisel juhul loobutakse 550,- euro suurusest tagatisrahast.

Saate 24-kuulise garantii
ümbertöödeldud roolimehhanismi jaoks.

Palun võtke arvesse järgmisi tingimusi:

Müüja on ettevõtja BGB § 14 tähenduses.
Müüja müüb osa pakkujatele, kes on ettevõtjad BGB § 14 tähenduses, igasuguse garantii välistamisel. Seda välistust ei kohaldata siiski kahjunõuete suhtes, mis tulenevad vastutusest oluliste puuduste eest, mis põhinevad müüja hooletusest või tahtlikust kohustuse rikkumisest, ega ka kehavigastuse suhtes.

Kui pakkuja on tarbija Saksamaa tsiviilseadustiku (BGB) § 13 tähenduses, vastutab müüja ostuhetkel esinenud oluliste puuduste eest vastavalt puuduste eest vastutamist käsitlevatele seadusesätetele. Müüja vastutus on piiratud ühe aastaga. Seda piirangut ei kohaldata siiski kahjunõuete suhtes, mis põhinevad müüja kohustuste hooletu või tahtliku rikkumise või kehavigastuse korral.
Kõik minu poolt pakutavad elektrilised esemed (elektroonika) on varustatud spetsiaalsete turvaetikettidega!
Kui plommid on kahjustatud või eemaldatud, ei võeta esemeid tagasi!!!
Elektroonilisi tooteid ei tagastata, kui tellimus on valesti esitatud.

Aktsepteeritud makseviisid:
Pangaülekanne
Pay Pal (ka krediitkaardid)
Sularahamaksed kogumisel

Leiad meid siit:
ATT-Overath UG (piiratud vastutusega)
Weberi tänav 15
51491 Overath
convient à :
MERCEDES ACTROS I MODÈLE 950 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODÈLE 952 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODÈLE 953 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODÈLE 954 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS II / III MODÈLE 930 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MODÈLE 932 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MODÈLE 933 (2003-2011)
MERCEDES ATEGO MODÈLE 950 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO MODÈLE 953 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO MODÈLE 970
MERCEDES ATEGO MODÈLE 976
MERCEDES AXOR MODÈLE 942
MERCEDES AXOR MODÈLE 943
MERCEDES AXOR MODÈLE 950 (2002-2013)
MERCEDES AXOR MODÈLE 953 (2002-2013)

Boîte de direction Mercedes-Benz LS8

Le boîtier de direction a été révisé ! ! 24 mois de garantie ! ! pas de limite de kilométrage ! !

Cela signifie que l'article a été entièrement démonté, nettoyé et examiné quant à l'usure et aux points de rupture. Toutes les pièces usées et/ou non fonctionnelles ont été remplacées par des composants neufs ou remis à neuf. En termes de fonctionnement, la pièce correspond à une pièce neuve et ne peut pas être distinguée d'une pièce neuve.
La vente se fait par échange :
Nous demandons en plus une caution pour votre ancienne pièce.
d'un montant de € 550.
Dès que vous nous aurez envoyé votre pièce usagée,
vous recevrez immédiatement le remboursement de votre caution.

Vous pouvez également nous envoyer votre pièce usagée à l'avance,
Vous n'aurez alors pas à payer la caution de 550 €.

Vous bénéficiez d'une garantie de 24 mois
pour le boîtier de direction remis en état.

Veuillez tenir compte des conditions suivantes :

Le vendeur est un entrepreneur au sens du § 14 BGB (Code civil allemand).
Le vendeur vend la pièce aux enchérisseurs qui sont des entrepreneurs au sens du § 14 du Code civil allemand (BGB), à l'exclusion de toute garantie. Cette exclusion ne s'applique toutefois pas aux demandes de dommages et intérêts découlant de la responsabilité pour vices de la chose, qui reposent sur une violation par négligence ou intentionnelle d'une obligation du vendeur, ni aux dommages corporels.

Si l'enchérisseur est un consommateur au sens de l'article 13 du Code civil allemand (BGB), le vendeur est responsable des défauts matériels qui existaient au moment de l'achat, conformément aux dispositions légales relatives à la responsabilité pour vices. La responsabilité du vendeur est limitée à un an. Cette limitation ne s'applique toutefois pas aux demandes de dommages et intérêts fondées sur un manquement par négligence ou intentionnel aux obligations du vendeur, ni aux dommages corporels.
Tous les articles électriques (marchandises électroniques) que je propose sont munis d'étiquettes de sécurité spéciales !
Si les scellés sont endommagés ou enlevés, les articles ne seront PAS repris !!!
En cas d'erreur de commande, la reprise est exclue pour les articles électroniques.

Méthodes de paiement acceptées :
Virement bancaire
Pay Pal (également cartes de crédit)
Paiement en espèces lors de l'enlèvement

Vous nous trouverez ici :
ATT-Overath UG (responsabilité limitée)
15, rue Weberstraße
51491 Overath
adatto per :
MERCEDES ACTROS I MODELLO 950 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODELLO 952 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODELLO 953 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODELLO 954 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS II / III TIPO 930 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MODELLO 932 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MODELLO 933 (2003-2011)
MERCEDES ATEGO MODELLO 950 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO MODELLO 953 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO MODELLO 970
MERCEDES ATEGO MODELLO 976
MERCEDES AXOR TIPO 942
MERCEDES AXOR TIPO 943
MERCEDES AXOR MODELLO 950 (2002-2013)
MERCEDES AXOR MODELLO 953 (2002-2013)

Scatola dello sterzo Mercedes-Benz LS8

La scatola dello sterzo è stata revisionata! 24 mesi di garanzia !!! nessun limite di chilometraggio !!!

Ciò significa che l'articolo è stato completamente smontato, pulito e ispezionato per verificare la presenza di usura e rotture. Tutte le parti usurate e/o non funzionanti sono state sostituite con componenti nuovi o ricondizionati. Nel suo funzionamento, il pezzo corrisponde a un nuovo pezzo e non può essere distinto da un nuovo pezzo.
La vendita avviene per permuta:
Inoltre, richiediamo un deposito per il vostro vecchio pezzo per un importo pari a
per un importo di 550 euro.
Non appena ci avrete inviato il vostro vecchio pezzo,
riceverete immediatamente la restituzione del deposito.

Siete inoltre invitati a inviarci il vostro vecchio pezzo in anticipo,
in tal caso si rinuncia alla cauzione di € 550,-.

Riceverete una garanzia di 24 mesi
per la scatola dello sterzo rigenerata.

Si prega di notare le seguenti condizioni:

Il venditore è un imprenditore ai sensi del § 14 BGB.
Il venditore vende il pezzo ad offerenti che sono imprenditori ai sensi del § 14 BGB (Codice Civile Tedesco) con esclusione di qualsiasi garanzia. Tuttavia, questa esclusione non si applica alle richieste di risarcimento danni derivanti da responsabilità per difetti materiali basati sulla violazione negligente o intenzionale di un obbligo da parte del venditore, né si applica alle lesioni fisiche.

Se l'offerente è un consumatore ai sensi del § 13 del Codice Civile tedesco (BGB), il venditore è responsabile dei difetti materiali esistenti al momento dell'acquisto in conformità alle disposizioni di legge sulla responsabilità per i difetti. La responsabilità del venditore è limitata a un anno. Tuttavia, questa limitazione non si applicherà alle richieste di risarcimento danni basate su una violazione negligente o intenzionale degli obblighi del venditore o in caso di lesioni personali.
Tutti gli articoli elettrici (prodotti elettronici) da me offerti sono dotati di speciali etichette di sicurezza!
Se i sigilli sono danneggiati o rimossi, gli articoli NON verranno ritirati!!!
Non si accettano resi per articoli elettronici se l'ordine è errato.

Metodi di pagamento accettati:
Bonifico bancario
Pay Pal (anche carte di credito)
Pagamento in contanti all'incasso

Ci trovate qui:
ATT-Overath UG (responsabilità limitata)
Via Weber 15
51491 Overath
piemērots :
MERCEDES ACTROS I MODELIS 950 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I 952 MODELIS (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODELIS 953 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODELIS 954 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS II / III TIPA 930 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MODELIS 932 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MODELIS 933 (2003-2011)
MERCEDES ATEGO 950 MODELIS (1998-2013)
MERCEDES ATEGO 953 MODELIS (1998-2013)
MERCEDES ATEGO MODELIS 970
MERCEDES ATEGO MODELIS 976
MERCEDES AXOR 942 TIPS
MERCEDES AXOR TIPS 943
MERCEDES AXOR MODELIS 950 (2002-2013)
MERCEDES AXOR MODELIS 953 (2002-2013)

Mercedes-Benz stūres mehānisms LS8

Stūres mehānisms ir kapitāli izremontēts! 24 mēnešu garantija !!! bez nobraukuma ierobežojuma !!!

Tas nozīmē, ka prece ir pilnībā izjaukta, iztīrīta un pārbaudīta, lai konstatētu nolietojumu un bojājumus. Visas nolietotās un/vai nefunkcionējošās detaļas ir nomainītas ar pilnīgi jaunām vai atjaunotām sastāvdaļām. Savā darbībā šī daļa atbilst jaunai daļai, un to nevar atšķirt no jaunas daļas.
Pārdošana notiek, veicot tirdzniecību:
Mēs arī iekasējam depozītu par jūsu veco daļu, kas ir šāds.
EUR 550 apmērā.
Tiklīdz esat mums nosūtījis savu veco daļu,
jūs nekavējoties saņemsiet atpakaļ savu depozītu.

Jūs varat arī iepriekš nosūtīt mums savu veco daļu,
šādā gadījumā tiek atcelta iemaksa 550 € apmērā.

Jūs saņemsiet 24 mēnešu garantiju
atjaunotajam stūres mehānismam.

Lūdzu, ņemiet vērā šādus nosacījumus:

Pārdevējs ir uzņēmējs BGB 14. panta izpratnē.
Pārdevējs pārdod daļu pretendentiem, kas ir uzņēmēji BGB (Vācijas Civilkodeksa) 14. panta izpratnē, izslēdzot jebkādu garantiju. Tomēr šis izņēmums neattiecas uz prasībām par zaudējumu atlīdzību, kas izriet no atbildības par materiālajiem defektiem, pamatojoties uz pārdevēja nolaidīgu vai tīšu saistību neizpildi, kā arī uz miesas bojājumiem.

Ja solītājs ir patērētājs Vācijas Civilkodeksa (BGB) 13. panta izpratnē, pārdevējs ir atbildīgs par būtiskiem defektiem, kas pastāvēja pirkuma brīdī, saskaņā ar likumā paredzētajiem noteikumiem par atbildību par defektiem. Pārdevēja atbildība ir ierobežota līdz vienam gadam. Tomēr šis ierobežojums neattiecas uz prasībām par zaudējumu atlīdzību, kas pamatojas uz pārdevēja saistību pārkāpumu nolaidības vai tīša pārkāpuma dēļ vai miesas bojājumu gadījumā.
Visas manis piedāvātās elektropreces (elektroniskās preces) ir aprīkotas ar speciālām drošības uzlīmēm!
Ja plombas ir bojātas vai noņemtas, preces atpakaļ netiks pieņemtas!!!!
Ja ir veikts nepareizs pasūtījums, elektronisko preču atgriešana netiks pieņemta.

Pieņemtie maksājumu veidi:
Bankas pārskaitījums
Pay Pal (arī kredītkartes)
Skaidras naudas maksājums iekasēšanas brīdī

Jūs varat mūs atrast šeit:
ATT-Overath UG (ar ierobežotu atbildību)
Vēbera iela 15
51491 Overath
geschikt voor :
MERCEDES ACTROS I MODEL 950 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODEL 952 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODEL 953 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODEL 954 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS II / III TYPE 930 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MODEL 932 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MODEL 933 (2003-2011)
MERCEDES ATEGO MODEL 950 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO MODEL 953 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO MODEL 970
MERCEDES ATEGO MODEL 976
MERCEDES AXOR TYPE 942
MERCEDES AXOR TYPE 943
MERCEDES AXOR MODEL 950 (2002-2013)
MERCEDES AXOR MODEL 953 (2002-2013)

Mercedes-Benz stuurinrichting LS8

De stuurinrichting is gereviseerd! 24 maanden garantie!!! geen kilometerbeperking!!!

Dit betekent dat het artikel volledig is gedemonteerd, schoongemaakt en gecontroleerd op slijtage en breuk. Alle versleten en/of niet functionerende onderdelen zijn vervangen door gloednieuwe of gereviseerde onderdelen. Het onderdeel komt in zijn werking overeen met een nieuw onderdeel en is niet van een nieuw onderdeel te onderscheiden.
De verkoop is door inruil:
Wij rekenen ook statiegeld voor uw oude onderdeel ten bedrage van
voor een bedrag van 550 euro.
Zodra u ons uw oude onderdeel heeft gestuurd,
ontvangt u onmiddellijk uw aanbetaling terug.

U bent ook welkom om uw oude onderdeel alvast naar ons op te sturen,
in welk geval de aanbetaling van € 550,- vervalt.

U krijgt 24 maanden garantie
voor de gereviseerde stuurinrichting.

Let op de volgende voorwaarden:

De verkoper is ondernemer in de zin van § 14 BGB.
De verkoper verkoopt het onderdeel aan bieders die ondernemers zijn in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) onder uitsluiting van enige garantie. Deze uitsluiting geldt echter niet voor vorderingen tot schadevergoeding die voortvloeien uit aansprakelijkheid voor materiële gebreken op grond van een nalatige of opzettelijke schending van een verplichting door de verkoper, noch voor lichamelijk letsel.

Indien de bieder een consument is in de zin van § 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB), is de verkoper aansprakelijk voor de materiële gebreken die op het moment van aankoop bestonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid voor gebreken. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot één jaar. Deze beperking geldt echter niet voor vorderingen tot schadevergoeding op grond van een nalatige of opzettelijke niet-nakoming van de verplichtingen van de verkoper of in geval van lichamelijk letsel.
Alle door mij aangeboden elektrische artikelen (elektronische goederen) zijn voorzien van speciale veiligheidslabels!
Als de zegels beschadigd of verwijderd zijn, worden de artikelen NIET teruggenomen!!!
Voor elektronische artikelen wordt geen retour geaccepteerd indien een verkeerde bestelling is geplaatst.

Geaccepteerde betalingsmethoden:
Bankoverschrijving
Pay Pal (ook kredietkaarten)
Contante betaling bij inning

U kunt ons hier vinden:
ATT-Overath UG (beperkte aansprakelijkheid)
Weber Street 15
51491 Overath
nadaje się do :
MERCEDES ACTROS I MODEL 950 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODEL 952 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODEL 953 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODEL 954 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS II / III TYP 930 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MODEL 932 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MODEL 933 (2003-2011)
MERCEDES ATEGO MODEL 950 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO MODEL 953 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO MODEL 970
MERCEDES ATEGO MODEL 976
MERCEDES AXOR TYP 942
MERCEDES AXOR TYP 943
MERCEDES AXOR MODEL 950 (2002-2013)
MERCEDES AXOR MODEL 953 (2002-2013)

Przekładnia kierownicza Mercedes-Benz LS8

Przekładnia kierownicza została wyremontowana ! 24 miesiące gwarancji !!! bez limitu kilometrów !!!

Oznacza to, że przedmiot został całkowicie zdemontowany, wyczyszczony i sprawdzony pod kątem zużycia i uszkodzeń. Wszystkie zużyte i/lub niedziałające części zostały wymienione na fabrycznie nowe lub odnowione. W swoim funkcjonowaniu część ta odpowiada nowej części i nie można jej odróżnić od nowej części.
Sprzedaż odbywa się na zasadzie wymiany:
Pobieramy również kaucję za starą część w wysokości
w wysokości 550 euro.
Jak tylko wyślesz nam swoją starą część,
natychmiast otrzymasz swój depozyt z powrotem.

Zapraszamy również do wcześniejszego przesłania nam swojej starej części,
w którym to przypadku rezygnuje się z kaucji w wysokości 550,- €.

Otrzymasz 24-miesięczną gwarancję
dla zregenerowanej przekładni kierowniczej.

Proszę zwrócić uwagę na następujące warunki:

Sprzedawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB.
Sprzedawca sprzedaje część oferentom będącym przedsiębiorcami w rozumieniu § 14 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) z wyłączeniem jakiejkolwiek gwarancji. Wykluczenie to nie dotyczy jednak roszczeń odszkodowawczych wynikających z odpowiedzialności za wady materiałowe, opartej na niedbałym lub umyślnym naruszeniu zobowiązania przez sprzedającego, ani nie dotyczy szkód na ciele.

Jeżeli oferent jest konsumentem w rozumieniu § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), sprzedawca odpowiada za wady rzeczowe, które istniały w momencie zakupu, zgodnie z ustawowymi przepisami o odpowiedzialności za wady. Odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona do jednego roku. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania do roszczeń odszkodowawczych opartych na zaniedbaniu lub umyślnym naruszeniu obowiązków sprzedawcy lub w przypadku uszkodzenia ciała.
Wszystkie oferowane przeze mnie przedmioty elektryczne (artykuły elektroniczne) posiadają specjalne etykiety zabezpieczające!
W przypadku uszkodzenia lub usunięcia plomb, przedmioty NIE BĘDĄ ODBIERANE!!!
Zwroty nie będą przyjmowane w przypadku przedmiotów elektronicznych, jeśli zostanie złożone nieprawidłowe zamówienie.

Akceptowane metody płatności:
Przelew bankowy
Pay Pal (również karty kredytowe)
Płatność gotówką przy odbiorze

Można nas znaleźć tutaj:
ATT-Overath UG (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Weber Street 15
51491 Overath
potrivit pentru :
MERCEDES ACTROS I MODEL 950 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODEL 952 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODEL 953 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODEL 954 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS II / III TIP 930 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MODEL 932 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MODEL 933 (2003-2011)
MERCEDES ATEGO MODEL 950 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO MODEL 953 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO MODEL 970
MERCEDES ATEGO MODEL 976
MERCEDES AXOR TIP 942
MERCEDES AXOR TIP 943
MERCEDES AXOR MODEL 950 (2002-2013)
MERCEDES AXOR MODEL 953 (2002-2013)

Mecanism de direcție Mercedes-Benz LS8

Mecanismul de direcție a fost revizuit! 24 de luni garanție !!! fără limită de kilometraj !!!

Acest lucru înseamnă că articolul a fost complet dezasamblat, curățat și inspectat pentru uzură și defecțiuni. Toate piesele uzate și/sau nefuncționale au fost înlocuite cu componente noi sau recondiționate. În funcționarea sa, piesa corespunde unei piese noi și nu poate fi distinsă de o piesă nouă.
Vânzarea se face prin schimb:
De asemenea, percepem un depozit pentru piesa dvs. veche în valoare de
în valoare de 550 EUR.
De îndată ce ne trimiteți piesa veche,
veți primi imediat garanția înapoi.

Sunteți, de asemenea, binevenit să ne trimiteți în avans piesa dvs. veche,
caz în care se renunță la avansul de 550 EUR.

Veți primi o garanție de 24 de luni
pentru mecanismul de direcție recondiționat.

Vă rugăm să rețineți următoarele condiții:

Vânzătorul este un întreprinzător în sensul articolului 14 din BGB.
Vânzătorul vinde piesa ofertanților care sunt întreprinzători în sensul § 14 BGB (Codul civil german), cu excluderea oricărei garanții. Cu toate acestea, această excludere nu se aplică în cazul pretențiilor de despăgubire care decurg din răspunderea pentru defecte materiale bazate pe încălcarea neglijentă sau intenționată a unei obligații din partea vânzătorului și nici în cazul vătămărilor corporale.

În cazul în care ofertantul este un consumator în sensul articolului 13 din Codul civil german (BGB), vânzătorul este răspunzător pentru viciile materiale existente la momentul achiziției, în conformitate cu dispozițiile legale privind răspunderea pentru defecte. Răspunderea vânzătorului este limitată la un an. Cu toate acestea, această limitare nu se aplică în cazul cererilor de despăgubire bazate pe încălcarea neglijentă sau intenționată a obligațiilor vânzătorului sau în caz de vătămare corporală.
Toate articolele electrice (electronice) oferite de mine sunt prevăzute cu etichete speciale de securitate!
În cazul în care sigiliile sunt deteriorate sau îndepărtate, articolele NU vor fi luate înapoi!!!!
Nu vor fi acceptate retururi pentru articolele electronice în cazul unei comenzi incorecte.

Metode de plată acceptate:
Transfer bancar
Pay Pal (și carduri de credit)
Plata în numerar la încasare

Ne puteți găsi aici:
ATT-Overath UG (cu răspundere limitată)
Strada Weber 15
51491 Overath
подходит для :
MERCEDES ACTROS I МОДЕЛЬ 950 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I МОДЕЛЬ 952 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I МОДЕЛЬ 953 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I МОДЕЛЬ 954 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS II / III ТИП 930 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III МОДЕЛЬ 932 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III МОДЕЛЬ 933 (2003-2011)
MERCEDES ATEGO МОДЕЛЬ 950 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO МОДЕЛЬ 953 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO МОДЕЛЬ 970
MERCEDES ATEGO МОДЕЛЬ 976
МЕРСЕДЕС АКСОР ТИП 942
МЕРСЕДЕС АКСОР ТИП 943
MERCEDES AXOR МОДЕЛЬ 950 (2002-2013)
MERCEDES AXOR МОДЕЛЬ 953 (2002-2013)

Рулевое управление Mercedes-Benz LS8

Рулевой механизм был капитально отремонтирован! Гарантия 24 месяца !!! без ограничения пробега !!!

Это означает, что изделие было полностью разобрано, очищено и проверено на предмет износа и поломок. Все изношенные и/или нефункционирующие детали были заменены на абсолютно новые или восстановленные. В своем функционировании деталь соответствует новой детали и не может быть отличима от новой детали.
Продажа осуществляется по системе trade-in:
Мы также берем залог за вашу старую деталь в размере
в размере 550 евро.
Как только вы отправите нам свою старую деталь,
вы немедленно получите свой депозит обратно.

Вы также можете заранее прислать нам свою старую деталь,
в этом случае депозит в размере € 550,- не взимается.

Вы получите гарантию на 24 месяца
для восстановленного рулевого механизма.

Обратите внимание на следующие условия:

Продавец является предпринимателем в смысле § 14 BGB.
Продавец продает деталь участникам торгов, которые являются предпринимателями в смысле § 14 BGB (Гражданского кодекса Германии), без каких-либо гарантий. Однако данное исключение не распространяется на требования о возмещении ущерба, вытекающие из ответственности за дефекты материала, основанные на халатном или преднамеренном нарушении обязательства со стороны продавца, а также на телесные повреждения.

Если участник торгов является потребителем в смысле § 13 Гражданского кодекса Германии (BGB), продавец несет ответственность за существенные недостатки, существовавшие на момент покупки, в соответствии с законодательными положениями об ответственности за недостатки. Ответственность продавца ограничивается одним годом. Однако это ограничение не распространяется на требования о возмещении ущерба, основанные на халатном или преднамеренном нарушении обязательств продавца или в случае телесных повреждений.
Все предлагаемые мной электротовары (электронные товары) снабжены специальными защитными этикетками!
Если пломбы повреждены или сняты, товар обратно НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!!!
Возврат электронных товаров не принимается, если был сделан неправильный заказ.

Принимаемые способы оплаты:
Банковский перевод
Pay Pal (также кредитные карты)
Оплата наличными при получении

Вы можете найти нас здесь:
ATT-Overath UG (с ограниченной ответственностью)
Улица Вебера 15
51491 Оверат
için uygundur:
MERCEDES ACTROS I MODEL 950 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODEL 952 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODEL 953 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I MODEL 954 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS II / III TYPE 930 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MODEL 932 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MODEL 933 (2003-2011)
MERCEDES ATEGO MODEL 950 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO MODEL 953 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO MODEL 970
MERCEDES ATEGO MODEL 976
MERCEDES AXOR TIP 942
MERCEDES AXOR TIP 943
MERCEDES AXOR MODEL 950 (2002-2013)
MERCEDES AXOR MODEL 953 (2002-2013)

Mercedes-Benz direksiyon dişlisi LS8

Direksiyon dişlisi elden geçirildi! 24 ay garanti !!! kilometre sınırı yok !!!

Bu, ürünün tamamen demonte edildiği, temizlendiği ve aşınma ve kırılma açısından incelendiği anlamına gelir. Aşınmış ve/veya çalışmayan tüm parçalar yepyeni veya yenilenmiş bileşenlerle değiştirilmiştir. İşleyişinde, parça yeni bir parçaya karşılık gelir ve yeni bir parçadan ayırt edilemez.
Takas yoluyla satılıyor:
Ayrıca eski parçanız için şu tutarda bir depozito talep ediyoruz
550 Avro tutarında.
Eski parçanızı bize gönderir göndermez,
depozitonuzu hemen geri alacaksınız.

Ayrıca eski parçanızı bize önceden gönderebilirsiniz,
bu durumda 550.- € tutarındaki depozitodan feragat edilir.

24 aylık bir garanti alacaksınız
yeniden üretilmiş direksiyon dişlisi için.

Lütfen aşağıdaki koşullara dikkat edin:

Satıcı, § 14 BGB (Alman Medeni Kanunu) anlamında bir girişimcidir.
Satıcı, parçayı § 14 BGB (Alman Medeni Kanunu) anlamında girişimci olan teklif sahiplerine herhangi bir garanti hariç tutarak satmaktadır. Ancak bu istisna, satıcının bir yükümlülüğünü ihmal veya kasıtla ihlal etmesine dayanan maddi kusurlardan kaynaklanan tazminat talepleri için geçerli olmadığı gibi bedensel yaralanmalar için de geçerli değildir.

Teklif sahibinin Alman Medeni Kanunu'nun (BGB) 13. maddesi anlamında bir tüketici olması halinde, satıcı, kusur sorumluluğuna ilişkin yasal hükümler uyarınca satın alma sırasında var olan maddi kusurlardan sorumlu olacaktır. Satıcının sorumluluğu bir yıl ile sınırlı olacaktır. Ancak bu sınırlama, satıcının yükümlülüklerinin ihmalkar veya kasıtlı ihlaline dayanan tazminat talepleri veya bedensel yaralanma durumunda geçerli olmayacaktır.
Tarafımdan sunulan tüm elektrikli ürünler (elektronik ürünler) özel güvenlik etiketleri ile sağlanmaktadır!
Mühürler hasar görmüş veya sökülmüşse, ürünler geri ALINMAYACAKTIR!!!
Yanlış sipariş verilmesi durumunda elektronik ürünler için iade kabul edilmeyecektir.

Kabul edilen ödeme yöntemleri:
Banka havalesi
Pay Pal (ayrıca kredi kartları)
Tahsilatta nakit ödeme

Bizi burada bulabilirsiniz:
ATT-Overath UG (sınırlı sorumlu)
Weber Sokak 15
51491 Overath
підходить для :
MERCEDES ACTROS I МОДЕЛЬ 950 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I МОДЕЛЬ 952 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I МОДЕЛЬ 953 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS I МОДЕЛЬ 954 (1996-2003)
MERCEDES ACTROS II / III TYPE 930 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MODEL 932 (2003-2011)
MERCEDES ACTROS II / III MODEL 933 (2003-2011)
MERCEDES ATEGO МОДЕЛЬ 950 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO МОДЕЛЬ 953 (1998-2013)
MERCEDES ATEGO МОДЕЛЬ 970
MERCEDES ATEGO МОДЕЛЬ 976
MERCEDES AXOR TYPE 942
MERCEDES AXOR TYPE 943
MERCEDES AXOR МОДЕЛЬ 950 (2002-2013)
MERCEDES AXOR МОДЕЛЬ 953 (2002-2013)

Рульовий механізм Mercedes-Benz LS8

Капітально відремонтовано рульовий механізм! Гарантія 24 місяці!!! без обмеження пробігу!!!

Це означає, що товар був повністю розібраний, очищений та перевірений на предмет зносу та поломок. Всі зношені та/або непрацюючі деталі були замінені на абсолютно нові або відремонтовані. За своїм функціонуванням деталь відповідає новій деталі і не може бути відрізнена від нової деталі.
Продаж здійснюється по трейд-ін:
Також ми беремо заставу за Вашу стару частину в розмірі
у розмірі 550 євро.
Як тільки ви надішлете нам свою стару частину,
ви негайно отримаєте свій депозит назад.

Ви також можете заздалегідь надіслати нам свою стару деталь,
у цьому випадку депозит у розмірі 550 євро не стягується.

Ви отримаєте гарантію 24 місяці
за відновлений рульовий механізм.

Просимо звернути увагу на наступні умови:

Продавець є підприємцем у розумінні § 14 BGB.
Продавець продає частину учасникам торгів, які є підприємцями у розумінні § 14 BGB (Німецького цивільного уложення), без надання будь-яких гарантій. Однак цей виняток не поширюється на вимоги про відшкодування збитків, що випливають з відповідальності за істотні недоліки, засновані на недбалому або навмисному порушенні зобов'язання з боку продавця, а також не поширюється на тілесні ушкодження.

Якщо учасник торгів є споживачем у розумінні § 13 Цивільного кодексу Німеччини (BGB), продавець несе відповідальність за суттєві недоліки, які існували на момент купівлі, відповідно до законодавчих положень про відповідальність за недоліки. Відповідальність продавця обмежується одним роком. Однак це обмеження не поширюється на вимоги про відшкодування збитків, що ґрунтуються на недбалому або навмисному порушенні продавцем своїх зобов'язань, а також у разі заподіяння тілесних ушкоджень.
Всі пропоновані мною електротехнічні вироби (електронні товари) забезпечені спеціальними захисними маркуваннями!
Якщо пломби пошкоджені або зняті, товари назад не приймаються!!!
Електронні товари не приймаються до повернення у разі оформлення неправильного замовлення.

Способи оплати, що приймаються:
Банківський переказ
Pay Pal (також кредитні картки)
Оплата готівкою на інкасо

Ви можете знайти нас тут:
Товариство з обмеженою відповідальністю "АТТ-Оверетт УГ
Вулиця Вебера 15
51491 Overath
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!