Volvo Denox 2.1, BOSCH bomba AdBlue para Volvo VOLVO FH13; VOLVO FM13; VOLVO 7700; VOLVO 8700; VOLVO 9700; VOLVO 9900; VOLVO B9; VOLVO B11; VOLVO B12; VOLVO FH; VOLVO FMX; camión

PDF
Volvo Denox 2.1, BOSCH bomba AdBlue para Volvo VOLVO FH13; VOLVO FM13; VOLVO 7700; VOLVO 8700; VOLVO 9700; VOLVO 9900; VOLVO B9; VOLVO B11; VOLVO B12; VOLVO FH; VOLVO FMX; camión
Volvo Denox 2.1, BOSCH bomba AdBlue para Volvo VOLVO FH13; VOLVO FM13; VOLVO 7700; VOLVO 8700; VOLVO 9700; VOLVO 9900; VOLVO B9; VOLVO B11; VOLVO B12; VOLVO FH; VOLVO FMX; camión
Volvo Denox 2.1, BOSCH bomba AdBlue para Volvo VOLVO FH13; VOLVO FM13; VOLVO 7700; VOLVO 8700; VOLVO 9700; VOLVO 9900; VOLVO B9; VOLVO B11; VOLVO B12; VOLVO FH; VOLVO FMX; camión imagen 2
Volvo Denox 2.1, BOSCH bomba AdBlue para Volvo VOLVO FH13; VOLVO FM13; VOLVO 7700; VOLVO 8700; VOLVO 9700; VOLVO 9900; VOLVO B9; VOLVO B11; VOLVO B12; VOLVO FH; VOLVO FMX; camión imagen 3
¿Le interesa el anuncio?
1/3
PDF
500 €
Precio neto
615 €
Precio bruto
Contacte con el vendedor
Tipo:  bomba AdBlue
Referencia IAM:  0444022003; 0444022004; 0444022014; 0444022017; 0444022022; 0444022032; 0444022039; 0444022043; 0444022048; 0444022053; 0444022058; 0444022059; 0444022065; 0444022069; 0444022073; 0444022074; 0444022075;
Referencia OEM:  0444022003; 0444022004; 0444022014; 0444022017; 0444022022; 0444022032; 0444022039; 0444022043; 0444022048; 0444022053; 0444022058; 0444022059; 0444022065; 0444022069; 0444022073; 0444022074; 0444022075;
Ubicación:  Polonia Wrocław
Fecha de publicación:  más de 1 mes
Id. de stock del vendedor:  AC060769014R
Estado
Estado:  remanufacturado
Garantía::  1 año

Información adicional — Volvo Denox 2.1, BOSCH bomba AdBlue para Volvo VOLVO FH13; VOLVO FM13; VOLVO 7700; VOLVO 8700; VOLVO 9700; VOLVO 9900; VOLVO B9; VOLVO B11; VOLVO B12; VOLVO FH; VOLVO FMX; camión

Español
Предлагаме регенерирана помпа BOSCH Denox 2.1 AdBlue за VOLVO


OE номера:
0444022003;
0444022004;
0444022014;
0444022017;
0444022022;
0444022032;
0444022039;
0444022043;
0444022048;
0444022053;
0444022058;
0444022059;
0444022065;
0444022069;
0444022073;
0444022074;
0444022075;Подходящ за модели:
VOLVO FH13;
VOLVO FM13;
ВОЛВО 7700;
ВОЛВО 8700;
ВОЛВО 9700;
ВОЛВО 9900;
VOLVO B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12;
VOLVO FH;
VOLVO FMX;

Какво представлява помпата VOLVO Denox 2.1 AdBlue и за какво служи?


Вашето превозно средство VOLVO разполага с AdBlue помпа за намаляване на емисиите на вредни съединения като азотни оксиди в атмосферата. Функцията на това устройство е да достави 32,5% воден разтвор на урея към дозаторите в катализаторите или инжекторите.
Благодарение на реакциите, протичащи в горивната камера след подаването на AdBlue, азотните оксиди се разграждат на азотни и водни молекули (под формата на водна пара). По този начин значително се намалява количеството на вредните вещества в отработените газове.

Volvo Denox 2.1 AdBlue помпа - защо си заслужава?


Ползите от използването на помпа Volvo AdBlue са многобройни. На първо място, системата SCR с AdBlue помпа позволява значително намаляване на емисиите на азотни оксиди, които са един от основните замърсители, отделяни от камионите. Това допринася за подобряване на качеството на въздуха и опазване на околната среда.

Освен това помпата Denox 2.1 AdBlue за Volvo поддържа работата на двигателя. Чрез намаляване на азотните оксиди, SCR процесът оптимизира горенето, което води до повече мощност, въртящ момент и гъвкавост на двигателя. В резултат на това вашето Volvo може да осигури ефективно и комфортно шофиране както при дълги пътувания, така и в градски условия.

Също така е важно да се подчертае, че AdBlue помпата на Volvo е внимателно проектирана и стриктно тествана, за да се гарантира надеждност и издръжливост. Компанията Arcoore се грижи за високото качество на своите компоненти, като по този начин гарантира надеждността и дългия живот на AdBlue системата.AdBlue помпа BOSCH - какво да запомните?


Както при всяка напреднала технология, трябва да имате предвид няколко фактора. На първо място, необходимо е редовно зареждане на AdBlue, тъй като е от съществено значение за правилната работа на SCR системата. Шофьорите трябва да следят нивото на AdBlue и да го допълват според препоръките на производителя, за да избегнат възможни проблеми.

Освен това поддръжката на AdBlue помпата също е важна. Честото почистване и проверка на помпата и тръбите ще помогне за поддържане на нейната ефективност и производителност. В случай на съмнения или проблеми, винаги си струва да се консултирате с нас. Ние ще ви предоставим професионална помощ и подкрепа.
Ofertamos Bomba BOSCH Denox 2.1 AdBlue regenerada para VOLVO


Números de equipo original:
0444022003;
0444022004;
0444022014;
0444022017;
0444022022;
0444022032;
0444022039;
0444022043;
0444022048;
0444022053;
0444022058;
0444022059;
0444022065;
0444022069;
0444022073;
0444022074;
0444022075;Se adapta a los modelos:
VOLVO FH13;
VOLVOFM13;
VOLVO 7700;
VOLVO 8700;
VOLVO 9700;
VOLVO 9900;
VOLVO B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12;
VOLVO FH;
VOLVO FMX;

¿Qué es la bomba AdBlue VOLVO Denox 2.1 y para qué sirve?


Su vehículo VOLVO contiene una bomba de AdBlue para reducir las emisiones a la atmósfera de compuestos nocivos como los óxidos de nitrógeno. La función de este dispositivo es entregar una solución acuosa de urea al 32,5% a los dosificadores en los catalizadores o inyectores.
Gracias a las reacciones que tienen lugar en la cámara de combustión después de la entrega de AdBlue, los óxidos de nitrógeno se descomponen en moléculas de nitrógeno y agua (en forma de vapor de agua). De esta manera, la cantidad de sustancias nocivas en los gases de escape se reduce significativamente.

Bomba Volvo Denox 2.1 AdBlue: ¿por qué vale la pena?


Las ventajas de utilizar una bomba Volvo AdBlue son numerosas. En primer lugar, el sistema SCR con bomba AdBlue permite reducir significativamente las emisiones de óxido de nitrógeno, uno de los principales contaminantes emitidos por los camiones. Esto contribuye a mejorar la calidad del aire y proteger el medio ambiente.

Además, la bomba Denox 2.1 AdBlue para Volvo respalda el rendimiento del motor. Al reducir los óxidos de nitrógeno, el proceso SCR optimiza la combustión, lo que da como resultado más potencia, par y flexibilidad del motor. Como resultado, su Volvo puede brindar una conducción eficiente y cómoda tanto en viajes largos como en condiciones urbanas.

También es importante subrayar que la bomba AdBlue de Volvo se ha diseñado cuidadosamente y se ha probado rigurosamente para garantizar su fiabilidad y durabilidad. La empresa Arcoore se preocupa por la alta calidad de sus componentes, asegurando así la confiabilidad y larga vida del sistema AdBlue.Bomba BOSCH AdBlue: ¿qué recordar?


Al igual que con cualquier tecnología avanzada, hay algunos factores a tener en cuenta. En primer lugar, es necesario repostar regularmente AdBlue, ya que es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema SCR. Los conductores deben controlar el nivel de AdBlue y rellenarlo según las recomendaciones del fabricante para evitar posibles problemas.

Además, el mantenimiento de la bomba de AdBlue también es importante. La limpieza e inspección frecuentes de la bomba y la tubería ayudará a mantener su eficiencia y rendimiento. Ante cualquier duda o problema, siempre vale la pena consultarnos. Le proporcionaremos ayuda y apoyo profesional.
Mostrar todo el comentario
Nabízíme regenerované čerpadlo BOSCH Denox 2.1 AdBlue pro VOLVO


OE čísla:
0444022003;
0444022004;
0444022014;
0444022017;
0444022022;
0444022032;
0444022039;
0444022043;
0444022048;
0444022053;
0444022058;
0444022059;
0444022065;
0444022069;
0444022073;
0444022074;
0444022075;Vhodné pro modely:
VOLVO FH13;
VOLVO FM13;
VOLVO 7700;
VOLVO 8700;
VOLVO 9700;
VOLVO 9900;
VOLVO B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12;
VOLVO FH;
VOLVO FMX;

Co je čerpadlo VOLVO Denox 2.1 AdBlue a k čemu slouží?


Vaše vozidlo VOLVO obsahuje čerpadlo AdBlue pro snížení emisí škodlivých sloučenin, jako jsou oxidy dusíku, do atmosféry. Funkcí tohoto zařízení je dodávat 32,5% vodný roztok močoviny do dávkovačů v katalyzátorech nebo vstřikovačích.
Díky reakcím, které probíhají ve spalovací komoře po dodání AdBlue, dochází k rozkladu oxidů dusíku na molekuly dusíku a vody (ve formě vodní páry). Tímto způsobem se výrazně sníží množství škodlivých látek ve výfukových plynech.

Čerpadlo Volvo Denox 2.1 AdBlue – proč se vyplatí?


Výhody použití čerpadla Volvo AdBlue jsou četné. Předně systém SCR s čerpadlem AdBlue umožňuje výrazné snížení emisí oxidů dusíku, které jsou jednou z hlavních škodlivin vypouštěných nákladními automobily. To přispívá ke zlepšení kvality ovzduší a ochraně životního prostředí.

Čerpadlo Denox 2.1 AdBlue pro Volvo navíc podporuje výkon motoru. Snížením oxidů dusíku proces SCR optimalizuje spalování, což má za následek větší výkon, točivý moment a pružnost motoru. Výsledkem je, že vaše Volvo může poskytovat efektivní a pohodlnou jízdu jak na dlouhých cestách, tak v městských podmínkách.

Je také důležité zdůraznit, že čerpadlo Volvo AdBlue bylo pečlivě navrženo a přísně testováno, aby byla zajištěna spolehlivost a životnost. Společnost Arcoore dbá na vysokou kvalitu svých komponentů a zajišťuje tak spolehlivost a dlouhou životnost systému AdBlue.Čerpadlo BOSCH AdBlue – na co nezapomenout?


Stejně jako u každé pokročilé technologie je třeba mít na paměti několik faktorů. V první řadě je nutné pravidelné doplňování AdBlue, které je nezbytné pro správnou funkci systému SCR. Řidiči musí sledovat hladinu AdBlue a doplňovat jej podle doporučení výrobce, aby se předešlo případným problémům.

Kromě toho je důležitá i údržba čerpadla AdBlue. Časté čištění a kontrola čerpadla a hadiček pomůže udržet jejich účinnost a výkon. V případě jakýchkoliv pochybností nebo problémů se vždy vyplatí s námi poradit. Poskytneme vám odbornou pomoc a podporu.
Wir bieten regenerierte BOSCH Denox 2.1 AdBlue-Pumpe für VOLVO an


OE-Nummern:
0444022003;
0444022004;
0444022014;
0444022017;
0444022022;
0444022032;
0444022039;
0444022043;
0444022048;
0444022053;
0444022058;
0444022059;
0444022065;
0444022069;
0444022073;
0444022074;
0444022075;Passend für folgende Modelle:
VOLVO FH13;
VOLVO FM13;
VOLVO 7700;
VOLVO 8700;
VOLVO 9700;
VOLVO 9900;
VOLVO B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12;
VOLVO FH;
VOLVO FMX;

Was ist die VOLVO Denox 2.1 AdBlue-Pumpe und wozu dient sie?


Ihr VOLVO-Fahrzeug verfügt über eine AdBlue-Pumpe, um den Ausstoß schädlicher Verbindungen wie Stickoxide in die Atmosphäre zu reduzieren. Die Funktion dieses Geräts besteht darin, eine 32,5 %ige wässrige Harnstofflösung an die Spender in den Katalysatoren oder Injektoren zu liefern.
Durch die Reaktionen, die im Brennraum nach der AdBlue-Zufuhr stattfinden, werden Stickoxide in Stickstoff- und Wassermoleküle (in Form von Wasserdampf) zerlegt. Dadurch wird die Schadstoffmenge im Abgas deutlich reduziert.

Volvo Denox 2.1 AdBlue-Pumpe – warum lohnt es sich?


Der Einsatz einer Volvo AdBlue-Pumpe bietet zahlreiche Vorteile. Erstens ermöglicht das SCR-System mit AdBlue-Pumpe eine deutliche Reduzierung der Stickoxidemissionen, die zu den Hauptschadstoffen von Lkw gehören. Dies trägt zur Verbesserung der Luftqualität und zum Schutz der Umwelt bei.

Darüber hinaus unterstützt die Denox 2.1 AdBlue-Pumpe für Volvo die Motorleistung. Durch die Reduzierung von Stickoxiden optimiert das SCR-Verfahren die Verbrennung, was zu mehr Leistung, Drehmoment und Motorflexibilität führt. Dadurch sorgt Ihr Volvo für effizientes und komfortables Fahren sowohl auf langen Fahrten als auch im Stadtverkehr.

Es ist auch wichtig zu betonen, dass die AdBlue-Pumpe von Volvo sorgfältig entwickelt und strengen Tests unterzogen wurde, um Zuverlässigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten. Das Unternehmen Arcoore legt Wert auf die hohe Qualität seiner Komponenten und gewährleistet so die Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer des AdBlue-Systems.BOSCH AdBlue-Pumpe – was ist zu beachten?


Wie bei jeder fortschrittlichen Technologie gibt es einige Faktoren zu beachten. Zunächst ist das regelmäßige Nachfüllen von AdBlue erforderlich, da es für den ordnungsgemäßen Betrieb des SCR-Systems unerlässlich ist. Um mögliche Probleme zu vermeiden, müssen Fahrer den AdBlue-Füllstand überwachen und gemäß den Empfehlungen des Herstellers nachfüllen.

Darüber hinaus ist auch die Wartung der AdBlue-Pumpe wichtig. Regelmäßige Reinigung und Inspektion der Pumpe und der Schläuche trägt dazu bei, ihre Effizienz und Leistung aufrechtzuerhalten. Bei Zweifeln oder Problemen lohnt es sich immer, uns zu konsultieren. Wir bieten Ihnen professionelle Hilfe und Unterstützung.
Vi tilbyder regenereret BOSCH Denox 2.1 AdBlue pumpe til VOLVO


OE numre:
0444022003;
0444022004;
0444022014;
0444022017;
0444022022;
0444022032;
0444022039;
0444022043;
0444022048;
0444022053;
0444022058;
0444022059;
0444022065;
0444022069;
0444022073;
0444022074;
0444022075;Passer til modeller:
VOLVO FH13;
VOLVO FM13;
VOLVO 7700;
VOLVO 8700;
VOLVO 9700;
VOLVO 9900;
VOLVO B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12;
VOLVO FH;
VOLVO FMX;

Hvad er VOLVO Denox 2.1 AdBlue-pumpen, og hvad er den til?


Dit VOLVO-køretøj indeholder en AdBlue-pumpe for at reducere emissioner af skadelige forbindelser som nitrogenoxider til atmosfæren. Funktionen af denne enhed er at levere en 32,5 % vandig opløsning af urinstof til dispenserne i katalysatorerne eller injektorerne.
Takket være de reaktioner, der finder sted i forbrændingskammeret efter AdBlue er leveret, nedbrydes nitrogenoxider til nitrogen og vandmolekyler (i form af vanddamp). På den måde reduceres mængden af skadelige stoffer i udstødningsgassen markant.

Volvo Denox 2.1 AdBlue pumpe - hvorfor er det det værd?


Fordelene ved at bruge en Volvo AdBlue-pumpe er talrige. Først og fremmest giver SCR-systemet med en AdBlue-pumpe mulighed for en betydelig reduktion af nitrogenoxidemissioner, som er en af de vigtigste forurenende stoffer, der udledes af lastbiler. Dette bidrager til at forbedre luftkvaliteten og beskytte miljøet.

Derudover understøtter Denox 2.1 AdBlue-pumpen til Volvo motorens ydeevne. Ved at reducere nitrogenoxider optimerer SCR-processen forbrændingen, hvilket resulterer i mere kraft, drejningsmoment og motorfleksibilitet. Som et resultat kan din Volvo levere effektiv og komfortabel kørsel både på lange ture og i byforhold.

Det er også vigtigt at understrege, at Volvos AdBlue-pumpe er blevet omhyggeligt designet og grundigt testet for at sikre pålidelighed og holdbarhed. Arcoore-virksomheden bekymrer sig om den høje kvalitet af dets komponenter og sikrer dermed pålideligheden og den lange levetid af AdBlue-systemet.BOSCH AdBlue pumpe - hvad skal du huske?


Som med enhver avanceret teknologi er der et par faktorer, du skal huske på. Først og fremmest er regelmæssig genopfyldning af AdBlue nødvendig, da det er afgørende for den korrekte drift af SCR-systemet. Chauffører skal overvåge niveauet af AdBlue og genopfylde det som anbefalet af producenten for at undgå mulige problemer.

Derudover er vedligeholdelsen af AdBlue-pumpen også vigtig. Hyppig rengøring og inspektion af pumpen og slangerne vil hjælpe med at opretholde dens effektivitet og ydeevne. I tilfælde af tvivl eller problemer er det altid værd at konsultere os. Vi vil give dig professionel hjælp og støtte.
Προσφέρουμε αναγεννημένη αντλία BOSCH Denox 2.1 AdBlue για VOLVO


Αριθμοί ΟΕ:
0444022003;
0444022004;
0444022014;
0444022017;
0444022022;
0444022032;
0444022039;
0444022043;
0444022048;
0444022053;
0444022058;
0444022059;
0444022065;
0444022069;
0444022073;
0444022074;
0444022075;Ταιριάζει σε μοντέλα:
VOLVO FH13;
VOLVO FM13;
VOLVO 7700;
VOLVO 8700;
VOLVO 9700;
VOLVO 9900;
VOLVO B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12;
VOLVO FH;
VOLVO FMX;

Τι είναι η αντλία VOLVO Denox 2.1 AdBlue και σε τι χρησιμεύει;


Το VOLVO όχημά σας περιέχει μια αντλία AdBlue για τη μείωση των εκπομπών επιβλαβών ενώσεων όπως τα οξείδια του αζώτου στην ατμόσφαιρα. Η λειτουργία αυτής της συσκευής είναι να παρέχει ένα 32,5% υδατικό διάλυμα ουρίας στους διανομείς στους καταλύτες ή τους εγχυτήρες.
Χάρη στις αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στον θάλαμο καύσης μετά την παράδοση του AdBlue, τα οξείδια του αζώτου διασπώνται σε μόρια αζώτου και νερού (με τη μορφή υδρατμών). Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται σημαντικά η ποσότητα των επιβλαβών ουσιών στα καυσαέρια.

Αντλία Volvo Denox 2.1 AdBlue - γιατί αξίζει τον κόπο;


Τα οφέλη από τη χρήση μιας αντλίας Volvo AdBlue είναι πολλά. Πρώτα απ 'όλα, το σύστημα SCR με αντλία AdBlue επιτρέπει τη σημαντική μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου, που είναι ένας από τους κύριους ρύπους που εκπέμπουν τα φορτηγά. Αυτό συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, η αντλία Denox 2.1 AdBlue για Volvo υποστηρίζει την απόδοση του κινητήρα. Με τη μείωση των οξειδίων του αζώτου, η διαδικασία SCR βελτιστοποιεί την καύση, με αποτέλεσμα περισσότερη ισχύ, ροπή και ευελιξία του κινητήρα. Ως αποτέλεσμα, το Volvo σας μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική και άνετη οδήγηση τόσο σε μεγάλα ταξίδια όσο και σε αστικές συνθήκες.

Είναι επίσης σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η αντλία AdBlue της Volvo έχει σχεδιαστεί προσεκτικά και έχει δοκιμαστεί αυστηρά για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα. Η εταιρεία Arcoore νοιάζεται για την υψηλή ποιότητα των εξαρτημάτων της, διασφαλίζοντας έτσι την αξιοπιστία και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του συστήματος AdBlue.Αντλία BOSCH AdBlue - τι να θυμάστε;


Όπως συμβαίνει με κάθε προηγμένη τεχνολογία, υπάρχουν μερικοί παράγοντες που πρέπει να θυμάστε. Πρώτα απ 'όλα, η τακτική αναπλήρωση του AdBlue είναι απαραίτητη καθώς είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του συστήματος SCR. Οι οδηγοί πρέπει να παρακολουθούν το επίπεδο του AdBlue και να το ξαναγεμίζουν όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή για την αποφυγή πιθανών προβλημάτων.

Επιπλέον, η συντήρηση της αντλίας AdBlue είναι επίσης σημαντική. Ο συχνός καθαρισμός και η επιθεώρηση της αντλίας και της σωλήνωσης θα συμβάλει στη διατήρηση της απόδοσης και της απόδοσής της. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή προβλημάτων, αξίζει πάντα να μας συμβουλεύεστε. Θα σας παρέχουμε επαγγελματική βοήθεια και υποστήριξη.
We offer regenerated BOSCH Denox 2.1 AdBlue pump for VOLVO


OE numbers:
0444022003;
0444022004;
0444022014;
0444022017;
0444022022;
0444022032;
0444022039;
0444022043;
0444022048;
0444022053;
0444022058;
0444022059;
0444022065;
0444022069;
0444022073;
0444022074;
0444022075;Fits models:
VOLVO FH13;
VOLVO FM13;
VOLVO 7700;
VOLVO 8700;
VOLVO 9700;
VOLVO 9900;
VOLVO B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12;
VOLVO FH;
VOLVO FMX;

What is the VOLVO Denox 2.1 AdBlue pump and what is it for?


Your VOLVO vehicle contains an AdBlue pump to reduce emissions of harmful compounds such as nitrogen oxides into the atmosphere. The function of this device is to deliver a 32.5% aqueous solution of urea to the dispensers in the catalysts or injectors.
Thanks to the reactions that take place in the combustion chamber after AdBlue is delivered, nitrogen oxides are broken down into nitrogen and water molecules (in the form of water vapour). In this way, the amount of harmful substances in the exhaust gas is significantly reduced.

Volvo Denox 2.1 AdBlue pump - why is it worth it?


The benefits of using a Volvo AdBlue pump are numerous. First of all, the SCR system with an AdBlue pump allows for a significant reduction in nitrogen oxide emissions, which are one of the main pollutants emitted by trucks. This contributes to improving air quality and protecting the environment.

In addition, the Denox 2.1 AdBlue pump for Volvo supports engine performance. By reducing nitrogen oxides, the SCR process optimizes combustion, resulting in more power, torque and engine flexibility. As a result, your Volvo can deliver efficient and comfortable driving both on long journeys and in urban conditions.

It is also important to underline that Volvo's AdBlue pump has been carefully designed and rigorously tested to ensure reliability and durability. The Arcoore company cares about the high quality of its components, thus ensuring the reliability and long life of the AdBlue system.BOSCH AdBlue pump - what to remember?


As with any advanced technology, there are a few factors to keep in mind. First of all, regular refilling of AdBlue is necessary as it is essential for the correct operation of the SCR system. Drivers must monitor the level of AdBlue and refill it as recommended by the manufacturer to avoid possible problems.

In addition, the maintenance of the AdBlue pump is also important. Frequent cleaning and inspection of the pump and tubing will help maintain its efficiency and performance. In case of any doubts or problems, it is always worth consulting us. We will provide you with professional help and support.
Pakume VOLVO jaoks regenereeritud BOSCH Denox 2.1 AdBlue pumpa


OE numbrid:
0444022003;
0444022004;
0444022014;
0444022017;
0444022022;
0444022032;
0444022039;
0444022043;
0444022048;
0444022053;
0444022058;
0444022059;
0444022065;
0444022069;
0444022073;
0444022074;
0444022075;Sobib mudelitele:
VOLVO FH13;
VOLVO FM13;
VOLVO 7700;
VOLVO 8700;
VOLVO 9700;
VOLVO 9900;
VOLVO B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12;
VOLVO FH;
VOLVO FMX;

Mis on VOLVO Denox 2.1 AdBlue pump ja milleks see on ette nähtud?


Teie VOLVO sõiduk sisaldab AdBlue pumpa, et vähendada kahjulike ühendite, nagu lämmastikoksiidide, eraldumist atmosfääri. Selle seadme ülesanne on viia 32,5% karbamiidi vesilahus katalüsaatorites või pihustites olevatesse jaoturitesse.
Tänu reaktsioonidele, mis toimuvad põlemiskambris pärast AdBlue tarnimist, lagunevad lämmastikoksiidid lämmastiku- ja veemolekulideks (veeauru kujul). Nii väheneb oluliselt kahjulike ainete hulk heitgaasis.

Volvo Denox 2.1 AdBlue pump – miks see seda väärt on?


Volvo AdBlue pumba kasutamisel on palju eeliseid. Esiteks võimaldab AdBlue pumbaga SCR-süsteem oluliselt vähendada lämmastikoksiidi emissiooni, mis on üks peamisi veoautode poolt paisatavaid saasteaineid. See aitab parandada õhukvaliteeti ja kaitsta keskkonda.

Lisaks toetab Volvole mõeldud Denox 2.1 AdBlue pump mootori jõudlust. Lämmastikoksiidide vähendamisega optimeerib SCR-protsess põlemist, mille tulemuseks on suurem võimsus, pöördemoment ja mootori paindlikkus. Tänu sellele suudab teie Volvo pakkuda tõhusat ja mugavat sõitu nii pikkadel sõitudel kui ka linnatingimustes.

Samuti on oluline rõhutada, et Volvo AdBlue pump on töökindluse ja vastupidavuse tagamiseks hoolikalt konstrueeritud ja rangelt testitud. Arcoore ettevõte hoolib oma komponentide kõrgest kvaliteedist, tagades nii AdBlue süsteemi töökindluse ja pika eluea.BOSCH AdBlue pump – mida meeles pidada?


Nagu iga arenenud tehnoloogia puhul, tuleb meeles pidada mõnda tegurit. Esiteks on AdBlue regulaarne täitmine vajalik, kuna see on SCR-süsteemi korrektseks tööks hädavajalik. Autojuhid peavad võimalike probleemide vältimiseks jälgima AdBlue taset ja täitma seda vastavalt tootja soovitustele.

Lisaks on oluline ka AdBlue pumba hooldus. Pumba ja torude sagedane puhastamine ja kontrollimine aitab säilitada selle tõhusust ja jõudlust. Kahtluste või probleemide korral tasub alati meiega nõu pidada. Pakume teile professionaalset abi ja tuge.
Tarjoamme VOLVO:lle regeneroitua BOSCH Denox 2.1 AdBlue -pumppua


OE numerot:
0444022003;
0444022004;
0444022014;
0444022017;
0444022022;
0444022032;
0444022039;
0444022043;
0444022048;
0444022053;
0444022058;
0444022059;
0444022065;
0444022069;
0444022073;
0444022074;
0444022075;Sopii malleihin:
VOLVO FH13;
VOLVO FM13;
VOLVO 7700;
VOLVO 8700;
VOLVO 9700;
VOLVO 9900;
VOLVO B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12;
VOLVO FH;
VOLVO FMX;

Mikä on VOLVO Denox 2.1 AdBlue -pumppu ja mihin se on tarkoitettu?


VOLVO-ajoneuvossasi on AdBlue-pumppu, joka vähentää haitallisten yhdisteiden, kuten typen oksidien, päästöjä ilmakehään. Tämän laitteen tehtävänä on toimittaa 32,5-prosenttista urean vesiliuosta katalyyttien tai injektorien annostelijoihin.
Polttokammiossa AdBluen toimituksen jälkeen tapahtuvien reaktioiden ansiosta typen oksidit hajoavat typpi- ja vesimolekyyleiksi (vesihöyryn muodossa). Tällä tavalla haitallisten aineiden määrä pakokaasussa vähenee merkittävästi.

Volvo Denox 2.1 AdBlue -pumppu – miksi se kannattaa?


Volvo AdBlue -pumpun käytöllä on lukuisia etuja. Ensinnäkin SCR-järjestelmä AdBlue-pumpulla mahdollistaa typen oksidien päästöjen merkittävän vähentämisen, jotka ovat yksi kuorma-autojen tärkeimmistä saasteista. Tämä parantaa ilmanlaatua ja suojelee ympäristöä.

Lisäksi Volvon Denox 2.1 AdBlue -pumppu tukee moottorin suorituskykyä. SCR-prosessi optimoi palamisen vähentämällä typen oksideja, mikä lisää tehoa, vääntömomenttia ja moottorin joustavuutta. Tämän ansiosta Volvosi voi tarjota tehokkaan ja mukavan ajon sekä pitkillä matkoilla että kaupunkiolosuhteissa.

On myös tärkeää korostaa, että Volvon AdBlue-pumppu on huolellisesti suunniteltu ja testattu tarkasti luotettavuuden ja kestävyyden varmistamiseksi. Arcoore-yhtiö välittää komponenttiensa korkeasta laadusta ja varmistaa siten AdBlue-järjestelmän luotettavuuden ja pitkän käyttöiän.BOSCH AdBlue -pumppu - mitä muistaa?


Kuten minkä tahansa edistyneen teknologian kohdalla, on muutamia tekijöitä, jotka on pidettävä mielessä. Ensinnäkin AdBluen säännöllinen uudelleentäyttö on välttämätöntä, koska se on välttämätöntä SCR-järjestelmän oikean toiminnan kannalta. Kuljettajien on seurattava AdBluen tasoa ja täytettävä se uudelleen valmistajan suosittelemalla tavalla mahdollisten ongelmien välttämiseksi.

Lisäksi AdBlue-pumpun huolto on myös tärkeää. Pumpun ja letkujen säännöllinen puhdistus ja tarkastus auttaa säilyttämään sen tehokkuuden ja suorituskyvyn. Jos sinulla on epäilyksiä tai ongelmia, kannattaa aina ottaa yhteyttä meihin. Tarjoamme sinulle ammattitaitoista apua ja tukea.
Nous proposons la pompe AdBlue BOSCH Denox 2.1 régénérée pour VOLVO


Numéros OE :
0444022003 ;
0444022004 ;
0444022014 ;
0444022017 ;
0444022022 ;
0444022032 ;
0444022039 ;
0444022043 ;
0444022048 ;
0444022053 ;
0444022058 ;
0444022059 ;
0444022065 ;
0444022069 ;
0444022073 ;
0444022074 ;
0444022075 ;Modèles compatibles :
VOLVO FH13 ;
VOLVO FM13 ;
Volvo 7700;
Volvo 8700;
Volvo 9700;
Volvo 9900;
VOLVO B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12 ;
VOLVO FH ;
VOLVO FMX ;

Qu'est-ce que la pompe AdBlue VOLVO Denox 2.1 et à quoi sert-elle ?


Votre véhicule VOLVO contient une pompe AdBlue pour réduire les émissions de composés nocifs tels que les oxydes d'azote dans l'atmosphère. La fonction de ce dispositif est de délivrer une solution aqueuse d'urée à 32,5% aux doseurs des catalyseurs ou des injecteurs.
Grâce aux réactions qui se produisent dans la chambre de combustion après la livraison d'AdBlue, les oxydes d'azote sont décomposés en molécules d'azote et d'eau (sous forme de vapeur d'eau). De cette façon, la quantité de substances nocives dans les gaz d'échappement est considérablement réduite.

Pompe AdBlue Volvo Denox 2.1 - pourquoi en vaut-il la peine ?


Les avantages de l'utilisation d'une pompe Volvo AdBlue sont nombreux. Tout d'abord, le système SCR avec une pompe AdBlue permet une réduction significative des émissions d'oxyde d'azote, qui sont l'un des principaux polluants émis par les camions. Cela contribue à améliorer la qualité de l'air et à protéger l'environnement.

De plus, la pompe AdBlue Denox 2.1 pour Volvo soutient les performances du moteur. En réduisant les oxydes d'azote, le procédé SCR optimise la combustion, ce qui se traduit par plus de puissance, de couple et de flexibilité du moteur. Ainsi, votre Volvo peut offrir une conduite efficace et confortable aussi bien sur les longs trajets qu'en milieu urbain.

Il est également important de souligner que la pompe AdBlue de Volvo a été soigneusement conçue et rigoureusement testée pour garantir sa fiabilité et sa durabilité. La société Arcoore est soucieuse de la haute qualité de ses composants, garantissant ainsi la fiabilité et la longévité du système AdBlue.Pompe AdBlue BOSCH - que retenir ?


Comme pour toute technologie de pointe, il y a quelques facteurs à garder à l'esprit. Tout d'abord, un remplissage régulier d'AdBlue est nécessaire car il est indispensable au bon fonctionnement du système SCR. Les conducteurs doivent surveiller le niveau d'AdBlue et le remplir selon les recommandations du fabricant pour éviter d'éventuels problèmes.

De plus, l'entretien de la pompe AdBlue est également important. Un nettoyage et une inspection fréquents de la pompe et de la tubulure aideront à maintenir son efficacité et ses performances. En cas de doute ou de problème, il vaut toujours la peine de nous consulter. Nous vous fournirons une aide et un soutien professionnels.
U ponudi imamo regeneriranu BOSCH Denox 2.1 AdBlue pumpu za VOLVO


OE brojevi:
0444022003;
0444022004;
0444022014;
0444022017;
0444022022;
0444022032;
0444022039;
0444022043;
0444022048;
0444022053;
0444022058;
0444022059;
0444022065;
0444022069;
0444022073;
0444022074;
0444022075;Odgovara modelima:
VOLVO FH13;
VOLVO FM13;
VOLVO 7700;
VOLVO 8700;
VOLVO 9700;
VOLVO 9900;
VOLVO B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12;
VOLVO FH;
VOLVO FMX;

Što je VOLVO Denox 2.1 AdBlue pumpa i čemu služi?


Vaše vozilo VOLVO sadrži AdBlue pumpu za smanjenje emisija štetnih spojeva kao što su dušikovi oksidi u atmosferu. Funkcija ovog uređaja je isporuka 32,5% vodene otopine uree u dozatore u katalizatorima ili injektorima.
Zahvaljujući reakcijama koje se odvijaju u komori za izgaranje nakon isporuke AdBluea, dušikovi oksidi se razgrađuju na molekule dušika i vode (u obliku vodene pare). Na taj način značajno se smanjuje količina štetnih tvari u ispušnim plinovima.

Volvo Denox 2.1 AdBlue pumpa - zašto se isplati?


Prednosti korištenja Volvo AdBlue pumpe su brojne. Prije svega, SCR sustav s AdBlue pumpom omogućuje značajno smanjenje emisije dušikovih oksida koji su jedan od glavnih zagađivača koje ispuštaju kamioni. Time se doprinosi poboljšanju kvalitete zraka i zaštiti okoliša.

Osim toga, Denox 2.1 AdBlue pumpa za Volvo podržava rad motora. Smanjenjem dušikovih oksida, SCR proces optimizira izgaranje, što rezultira većom snagom, okretnim momentom i fleksibilnošću motora. Kao rezultat toga, vaš Volvo može pružiti učinkovitu i udobnu vožnju i na dugim putovanjima iu gradskim uvjetima.

Također je važno naglasiti da je Volvo AdBlue pumpa pažljivo dizajnirana i rigorozno testirana kako bi se osigurala pouzdanost i izdržljivost. Tvrtka Arcoore brine o visokoj kvaliteti svojih komponenti, čime osigurava pouzdanost i dug vijek trajanja AdBlue sustava.BOSCH AdBlue pumpa - što zapamtiti?


Kao i kod svake napredne tehnologije, postoji nekoliko čimbenika koje treba imati na umu. Prije svega, potrebno je redovito dolijevanje AdBlue jer je neophodno za ispravan rad SCR sustava. Vozači moraju pratiti razinu AdBluea i dolijevati ga prema preporuci proizvođača kako bi izbjegli moguće probleme.

Osim toga, važno je i održavanje AdBlue pumpe. Često čišćenje i pregled pumpe i cijevi pomoći će u održavanju učinkovitosti i performansi. U slučaju bilo kakvih nedoumica ili problema, uvijek se isplati konzultirati s nama. Pružit ćemo Vam stručnu pomoć i podršku.
Regenerált BOSCH Denox 2.1 AdBlue szivattyút kínálunk VOLVO-hoz


OE számok:
0444022003;
0444022004;
0444022014;
0444022017;
0444022022;
0444022032;
0444022039;
0444022043;
0444022048;
0444022053;
0444022058;
0444022059;
0444022065;
0444022069;
0444022073;
0444022074;
0444022075;Alkalmas modellekre:
VOLVO FH13;
VOLVO FM13;
VOLVO 7700;
VOLVO 8700;
VOLVO 9700;
VOLVO 9900;
VOLVO B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12;
VOLVO FH;
VOLVO FMX;

Mi az a VOLVO Denox 2.1 AdBlue pumpa és mire való?


Az Ön VOLVO járműve AdBlue szivattyúval rendelkezik, amely csökkenti a káros anyagok, például a nitrogén-oxidok légkörbe történő kibocsátását. Ennek az eszköznek az a feladata, hogy 32,5%-os vizes karbamidoldatot juttatjon a katalizátorokban vagy injektorokban lévő adagolókhoz.
Az AdBlue leadása után az égéstérben lezajló reakcióknak köszönhetően a nitrogén-oxidok nitrogén- és vízmolekulákra bomlanak (vízgőz formájában). Ily módon jelentősen csökken a káros anyagok mennyisége a kipufogógázban.

Volvo Denox 2.1 AdBlue pumpa – miért éri meg?


A Volvo AdBlue szivattyú használatának számos előnye van. Mindenekelőtt az AdBlue szivattyúval ellátott SCR rendszer lehetővé teszi a nitrogén-oxid-kibocsátás jelentős csökkentését, amely a teherautók által kibocsátott egyik fő szennyezőanyag. Ez hozzájárul a levegő minőségének javításához és a környezet védelméhez.

Ezenkívül a Volvo Denox 2.1 AdBlue szivattyúja támogatja a motor teljesítményét. A nitrogén-oxidok csökkentésével az SCR folyamat optimalizálja az égést, ami nagyobb teljesítményt, nyomatékot és motorrugalmasságot eredményez. Ennek eredményeként Volvója hatékony és kényelmes vezetést tud nyújtani hosszú utakon és városi körülmények között is.

Azt is fontos hangsúlyozni, hogy a Volvo AdBlue szivattyúját gondosan tervezték és szigorúan tesztelték a megbízhatóság és a tartósság biztosítása érdekében. Az Arcoore cég törődik alkatrészeinek magas minőségével, így biztosítva az AdBlue rendszer megbízhatóságát és hosszú élettartamát.BOSCH AdBlue pumpa – mire érdemes emlékezni?


Mint minden fejlett technológia esetében, itt is érdemes szem előtt tartani néhány tényezőt. Mindenekelőtt az AdBlue rendszeres utántöltése szükséges, mivel ez elengedhetetlen az SCR rendszer megfelelő működéséhez. Az esetleges problémák elkerülése érdekében a járművezetőknek figyelniük kell az AdBlue szintjét, és a gyártó ajánlása szerint újra kell tölteniük.

Emellett az AdBlue szivattyú karbantartása is fontos. A szivattyú és a csövek gyakori tisztítása és ellenőrzése segít megőrizni hatékonyságát és teljesítményét. Bármilyen kétség, probléma esetén mindig érdemes hozzánk fordulni. Szakmai segítséget és támogatást nyújtunk Önnek.
Kami menawarkan pompa BOSCH Denox 2.1 AdBlue yang dibuat ulang untuk VOLVO


nomor OE:
0444022003;
0444022004;
0444022014;
0444022017;
0444022022;
0444022032;
0444022039;
0444022043;
0444022048;
0444022053;
0444022058;
0444022059;
0444022065;
0444022069;
0444022073;
0444022074;
0444022075;Cocok untuk model:
VOLVO FH13;
VOLVO FM13;
VOLVO 7700;
VOLVO 8700;
VOLVO 9700;
VOLVO 9900;
VOLVO B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12;
VOLVO FH;
VOLVO FMX;

Apa itu pompa VOLVO Denox 2.1 AdBlue dan untuk apa?


Kendaraan VOLVO Anda memiliki pompa AdBlue untuk mengurangi emisi senyawa berbahaya seperti nitrogen oksida ke atmosfer. Fungsi perangkat ini adalah untuk mengirimkan larutan urea 32,5% ke dispenser di katalis atau injektor.
Berkat reaksi yang terjadi di ruang bakar setelah AdBlue dikirimkan, nitrogen oksida dipecah menjadi molekul nitrogen dan air (dalam bentuk uap air). Dengan cara ini, jumlah zat berbahaya dalam gas buang berkurang secara signifikan.

Pompa Volvo Denox 2.1 AdBlue - mengapa itu sepadan?


Manfaat menggunakan pompa Volvo AdBlue sangat banyak. Pertama-tama, sistem SCR dengan pompa AdBlue memungkinkan pengurangan emisi nitrogen oksida secara signifikan, yang merupakan salah satu polutan utama yang dikeluarkan oleh truk. Ini berkontribusi untuk meningkatkan kualitas udara dan melindungi lingkungan.

Selain itu, pompa Denox 2.1 AdBlue untuk Volvo mendukung performa mesin. Dengan mengurangi oksida nitrogen, proses SCR mengoptimalkan pembakaran, menghasilkan lebih banyak tenaga, torsi, dan fleksibilitas mesin. Hasilnya, Volvo Anda dapat memberikan pengendaraan yang efisien dan nyaman baik dalam perjalanan jauh maupun dalam kondisi perkotaan.

Penting juga untuk digarisbawahi bahwa pompa AdBlue Volvo telah dirancang dengan cermat dan diuji secara ketat untuk memastikan keandalan dan daya tahan. Perusahaan Arcoore peduli dengan kualitas komponennya yang tinggi, sehingga memastikan keandalan dan umur panjang sistem AdBlue.Pompa BOSCH AdBlue - apa yang harus diingat?


Seperti halnya teknologi canggih lainnya, ada beberapa faktor yang perlu diingat. Pertama-tama, pengisian ulang AdBlue secara teratur diperlukan karena penting untuk pengoperasian sistem SCR yang benar. Pengemudi harus memantau level AdBlue dan mengisi ulang seperti yang direkomendasikan oleh pabrikan untuk menghindari kemungkinan masalah.

Selain itu, perawatan pompa AdBlue juga penting. Pembersihan dan pemeriksaan pompa dan pipa yang sering akan membantu mempertahankan efisiensi dan kinerjanya. Jika ada keraguan atau masalah, selalu ada baiknya berkonsultasi dengan kami. Kami akan memberi Anda bantuan dan dukungan profesional.
Offriamo pompa AdBlue BOSCH Denox 2.1 rigenerata per VOLVO


Numeri OE:
0444022003;
0444022004;
0444022014;
0444022017;
0444022022;
0444022032;
0444022039;
0444022043;
0444022048;
0444022053;
0444022058;
0444022059;
0444022065;
0444022069;
0444022073;
0444022074;
0444022075;Adatto ai modelli:
VOLVO FH13;
VOLVOFM13;
VOLVO 7700;
VOLVO 8700;
VOLVO 9700;
VOLVO 9900;
VOLVO B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12;
VOLVO FH;
VOLVO FMX;

Cos'è la pompa AdBlue VOLVO Denox 2.1 e a cosa serve?


Il tuo veicolo VOLVO contiene una pompa AdBlue per ridurre le emissioni di composti nocivi come gli ossidi di azoto nell'atmosfera. La funzione di questo dispositivo è quella di erogare una soluzione acquosa di urea al 32,5% agli erogatori nei catalizzatori o negli iniettori.
Grazie alle reazioni che avvengono nella camera di combustione dopo l'erogazione di AdBlue, gli ossidi di azoto vengono scomposti in molecole di azoto e acqua (sotto forma di vapore acqueo). In questo modo si riduce notevolmente la quantità di sostanze nocive nei gas di scarico.

Pompa AdBlue Volvo Denox 2.1: perché ne vale la pena?


I vantaggi dell'utilizzo di una pompa Volvo AdBlue sono numerosi. Innanzitutto, il sistema SCR con pompa AdBlue consente di ridurre sensibilmente le emissioni di ossido di azoto, uno dei principali inquinanti emessi dai camion. Ciò contribuisce a migliorare la qualità dell'aria ea proteggere l'ambiente.

Inoltre, la pompa AdBlue Denox 2.1 per Volvo supporta le prestazioni del motore. Riducendo gli ossidi di azoto, il processo SCR ottimizza la combustione, con conseguente maggiore potenza, coppia e flessibilità del motore. Di conseguenza, la tua Volvo può offrire una guida efficiente e confortevole sia nei lunghi viaggi che in città.

È inoltre importante sottolineare che la pompa AdBlue di Volvo è stata accuratamente progettata e rigorosamente testata per garantire affidabilità e durata. L'azienda di Arcoore ha a cuore l'alta qualità dei suoi componenti, garantendo così l'affidabilità e la lunga durata del sistema AdBlue.Pompa BOSCH AdBlue - cosa ricordare?


Come con qualsiasi tecnologia avanzata, ci sono alcuni fattori da tenere a mente. Innanzitutto è necessario un regolare rabbocco di AdBlue in quanto indispensabile per il corretto funzionamento del sistema SCR. I conducenti devono monitorare il livello di AdBlue e riempirlo come raccomandato dal produttore per evitare possibili problemi.

Inoltre, è importante anche la manutenzione della pompa AdBlue. La pulizia e l'ispezione frequenti della pompa e dei tubi contribuiranno a mantenerne l'efficienza e le prestazioni. In caso di dubbi o problemi, vale sempre la pena consultarci. Ti forniremo aiuto e supporto professionale.
Siūlome regeneruotą BOSCH Denox 2.1 AdBlue siurblį VOLVO


OE numeriai:
0444022003;
0444022004;
0444022014;
0444022017;
0444022022;
0444022032;
0444022039;
0444022043;
0444022048;
0444022053;
0444022058;
0444022059;
0444022065;
0444022069;
0444022073;
0444022074;
0444022075;Tinka modeliams:
VOLVO FH13;
VOLVO FM13;
VOLVO 7700;
VOLVO 8700;
VOLVO 9700;
VOLVO 9900;
VOLVO B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12;
VOLVO FH;
VOLVO FMX;

Kas yra VOLVO Denox 2.1 AdBlue siurblys ir kam jis skirtas?


Jūsų VOLVO transporto priemonėje yra AdBlue siurblys, skirtas sumažinti kenksmingų junginių, pvz., azoto oksidų, išmetimą į atmosferą. Šio prietaiso funkcija yra tiekti 32,5% vandeninį karbamido tirpalą į katalizatoriuose arba purkštuvų dozatorius.
Dėl reakcijų, vykstančių degimo kameroje po AdBlue tiekimo, azoto oksidai suskaidomi į azoto ir vandens molekules (vandens garų pavidalu). Tokiu būdu ženkliai sumažinamas kenksmingų medžiagų kiekis išmetamosiose dujose.

„Volvo Denox 2.1 AdBlue“ siurblys – kodėl verta?


„Volvo AdBlue“ siurblio naudojimo pranašumai yra daug. Visų pirma, SCR sistema su AdBlue siurbliu leidžia gerokai sumažinti azoto oksido emisiją, kuri yra vienas pagrindinių sunkvežimių išmetamų teršalų. Tai prisideda prie oro kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos.

Be to, „Volvo“ skirtas Denox 2.1 AdBlue siurblys palaiko variklio darbą. Mažindamas azoto oksidų kiekį, SCR procesas optimizuoja degimą, todėl gaunama daugiau galios, sukimo momento ir variklio lankstumo. Dėl to jūsų Volvo gali užtikrinti efektyvų ir patogų vairavimą tiek ilgose kelionėse, tiek miesto sąlygomis.

Taip pat svarbu pabrėžti, kad Volvo AdBlue siurblys buvo kruopščiai suprojektuotas ir kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti patikimumą ir ilgaamžiškumą. Arcoore kompanija rūpinasi aukšta savo komponentų kokybe, taip užtikrindama AdBlue sistemos patikimumą ir ilgą tarnavimo laiką.BOSCH AdBlue siurblys – ką atsiminti?


Kaip ir naudojant bet kurią pažangią technologiją, reikia atsiminti keletą veiksnių. Visų pirma, būtina reguliariai papildyti AdBlue, nes tai būtina tinkamam SCR sistemos veikimui. Vairuotojai turi stebėti AdBlue lygį ir papildyti jį taip, kaip rekomenduoja gamintojas, kad išvengtų galimų problemų.

Be to, svarbi ir AdBlue siurblio priežiūra. Dažnas siurblio ir vamzdelių valymas ir tikrinimas padės išlaikyti jų efektyvumą ir našumą. Kilus neaiškumams ar nesklandumams, visada verta pasikonsultuoti su mumis. Mes suteiksime jums profesionalią pagalbą ir palaikymą.
Piedāvājam reģenerētu BOSCH Denox 2.1 AdBlue sūkni priekš VOLVO


OE numuri:
0444022003;
0444022004;
0444022014;
0444022017;
0444022022;
0444022032;
0444022039;
0444022043;
0444022048;
0444022053;
0444022058;
0444022059;
0444022065;
0444022069;
0444022073;
0444022074;
0444022075;Piemērots modeļiem:
VOLVO FH13;
VOLVO FM13;
VOLVO 7700;
VOLVO 8700;
VOLVO 9700;
VOLVO 9900;
VOLVO B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12;
VOLVO FH;
VOLVO FMX;

Kas ir VOLVO Denox 2.1 AdBlue sūknis un kam tas paredzēts?


Jūsu VOLVO transportlīdzeklī ir AdBlue sūknis, lai samazinātu kaitīgu savienojumu, piemēram, slāpekļa oksīdu, emisiju atmosfērā. Šīs ierīces funkcija ir piegādāt 32,5% urīnvielas ūdens šķīdumu uz dozatoriem katalizatoros vai inžektoros.
Pateicoties reakcijām, kas notiek sadegšanas kamerā pēc AdBlue piegādes, slāpekļa oksīdi tiek sadalīti slāpekļa un ūdens molekulās (ūdens tvaiku veidā). Tādā veidā tiek ievērojami samazināts kaitīgo vielu daudzums izplūdes gāzēs.

Volvo Denox 2.1 AdBlue sūknis — kāpēc tas ir tā vērts?


Volvo AdBlue sūkņa izmantošanas priekšrocības ir daudzas. Pirmkārt, SCR sistēma ar AdBlue sūkni ļauj ievērojami samazināt slāpekļa oksīda emisijas, kas ir viens no galvenajiem kravas automašīnu radītajiem piesārņotājiem. Tas veicina gaisa kvalitātes uzlabošanos un vides aizsardzību.

Turklāt Denox 2.1 AdBlue sūknis Volvo atbalsta dzinēja veiktspēju. Samazinot slāpekļa oksīdus, SCR process optimizē sadegšanu, tādējādi palielinot jaudu, griezes momentu un dzinēja elastību. Rezultātā jūsu Volvo var nodrošināt efektīvu un ērtu braukšanu gan garos braucienos, gan pilsētas apstākļos.

Ir arī svarīgi uzsvērt, ka Volvo AdBlue sūknis ir rūpīgi izstrādāts un rūpīgi pārbaudīts, lai nodrošinātu uzticamību un izturību. Uzņēmums Arcoore rūpējas par savu komponentu augsto kvalitāti, tādējādi nodrošinot AdBlue sistēmas uzticamību un ilgu mūžu.BOSCH AdBlue sūknis - ko atcerēties?


Tāpat kā ar jebkuru progresīvu tehnoloģiju, ir jāņem vērā daži faktori. Pirmkārt, ir nepieciešama regulāra AdBlue uzpildīšana, jo tas ir nepieciešams pareizai SCR sistēmas darbībai. Autovadītājiem jāuzrauga AdBlue līmenis un jāuzpilda tas, kā ieteicis ražotājs, lai izvairītos no iespējamām problēmām.

Turklāt svarīga ir arī AdBlue sūkņa apkope. Bieža sūkņa un cauruļu tīrīšana un pārbaude palīdzēs saglabāt tā efektivitāti un veiktspēju. Neskaidrību vai problēmu gadījumā vienmēr ir vērts ar mums konsultēties. Mēs sniegsim jums profesionālu palīdzību un atbalstu.
Wij bieden geregenereerde BOSCH Denox 2.1 AdBlue-pomp voor VOLVO


OE-nummers:
0444022003;
0444022004;
0444022014;
0444022017;
0444022022;
0444022032;
0444022039;
0444022043;
0444022048;
0444022053;
0444022058;
0444022059;
0444022065;
0444022069;
0444022073;
0444022074;
0444022075;Past op modellen:
VOLVO FH13;
VOLVO FM13;
VOLVO 7700;
VOLVO 8700;
VOLVO 9700;
VOLVO 9900;
VOLVO B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12;
VOLVO FH;
VOLVO FMX;

Wat is de VOLVO Denox 2.1 AdBlue-pomp en waar dient deze voor?


Uw VOLVO-voertuig bevat een AdBlue-pomp om de uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden in de atmosfeer te verminderen. De functie van dit apparaat is om een 32,5% waterige oplossing van ureum te leveren aan de dispensers in de katalysatoren of injectoren.
Dankzij de reacties die plaatsvinden in de verbrandingskamer nadat AdBlue is afgegeven, worden stikstofoxiden afgebroken tot stikstof- en watermoleculen (in de vorm van waterdamp). Op deze manier wordt de hoeveelheid schadelijke stoffen in de uitlaatgassen aanzienlijk verminderd.

Volvo Denox 2.1 AdBlue-pomp - waarom is het het waard?


De voordelen van het gebruik van een Volvo AdBlue-pomp zijn talrijk. Allereerst zorgt het SCR-systeem met een AdBlue-pomp voor een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van stikstofoxide, een van de belangrijkste verontreinigende stoffen die door vrachtwagens worden uitgestoten. Dit draagt bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit en de bescherming van het milieu.

Daarnaast ondersteunt de Denox 2.1 AdBlue-pomp voor Volvo de motorprestaties. Door stikstofoxiden te verminderen, optimaliseert het SCR-proces de verbranding, wat resulteert in meer vermogen, koppel en motorflexibiliteit. Hierdoor kan uw Volvo efficiënt en comfortabel rijden, zowel op lange ritten als in de stad.

Het is ook belangrijk om te onderstrepen dat de AdBlue-pomp van Volvo zorgvuldig is ontworpen en grondig is getest om betrouwbaarheid en duurzaamheid te garanderen. Het bedrijf Arcoore geeft om de hoge kwaliteit van zijn componenten, waardoor de betrouwbaarheid en lange levensduur van het AdBlue-systeem wordt gegarandeerd.BOSCH AdBlue-pomp - wat te onthouden?


Zoals bij elke geavanceerde technologie, zijn er een paar factoren waarmee u rekening moet houden. Allereerst is het regelmatig bijvullen van AdBlue noodzakelijk, omdat dit essentieel is voor de correcte werking van het SCR-systeem. Chauffeurs moeten het niveau van AdBlue in de gaten houden en bijvullen zoals aanbevolen door de fabrikant om mogelijke problemen te voorkomen.

Daarnaast is ook het onderhoud van de AdBlue pomp van belang. Door de pomp en slangen regelmatig te reinigen en te inspecteren, blijft de efficiëntie en prestatie behouden. Bij twijfel of problemen is het altijd de moeite waard om ons te raadplegen. Wij bieden u professionele hulp en ondersteuning.
Vi tilbyr regenerert BOSCH Denox 2.1 AdBlue pumpe til VOLVO


OE-nummer:
0444022003;
0444022004;
0444022014;
0444022017;
0444022022;
0444022032;
0444022039;
0444022043;
0444022048;
0444022053;
0444022058;
0444022059;
0444022065;
0444022069;
0444022073;
0444022074;
0444022075;Passer modeller:
VOLVO FH13;
VOLVO FM13;
VOLVO 7700;
VOLVO 8700;
VOLVO 9700;
VOLVO 9900;
VOLVO B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12;
VOLVO FH;
VOLVO FMX;

Hva er VOLVO Denox 2.1 AdBlue-pumpen og hva er den til?


VOLVO-kjøretøyet ditt inneholder en AdBlue-pumpe for å redusere utslipp av skadelige forbindelser som nitrogenoksider til atmosfæren. Funksjonen til denne enheten er å levere en 32,5 % vandig løsning av urea til dispenserne i katalysatorene eller injektorene.
Takket være reaksjonene som finner sted i forbrenningskammeret etter at AdBlue er levert, brytes nitrogenoksider ned til nitrogen og vannmolekyler (i form av vanndamp). På denne måten reduseres mengden av skadelige stoffer i avgassen betydelig.

Volvo Denox 2.1 AdBlue pumpe - hvorfor er det verdt det?


Fordelene ved å bruke en Volvo AdBlue-pumpe er mange. For det første gir SCR-systemet med en AdBlue-pumpe en betydelig reduksjon i utslipp av nitrogenoksid, som er en av de viktigste forurensningene som slippes ut av lastebiler. Dette bidrar til å forbedre luftkvaliteten og beskytte miljøet.

I tillegg støtter Denox 2.1 AdBlue-pumpen for Volvo motorytelse. Ved å redusere nitrogenoksider, optimaliserer SCR-prosessen forbrenningen, noe som resulterer i mer kraft, dreiemoment og motorfleksibilitet. Som et resultat kan din Volvo levere effektiv og komfortabel kjøring både på lange reiser og i urbane forhold.

Det er også viktig å understreke at Volvos AdBlue-pumpe er nøye designet og grundig testet for å sikre pålitelighet og holdbarhet. Arcoore-selskapet bryr seg om den høye kvaliteten på komponentene, og sikrer dermed påliteligheten og lang levetid til AdBlue-systemet.BOSCH AdBlue pumpe - hva bør du huske?


Som med all avansert teknologi, er det noen få faktorer å huske på. For det første er regelmessig etterfylling av AdBlue nødvendig, da det er avgjørende for korrekt drift av SCR-systemet. Drivere må overvåke nivået av AdBlue og etterfylle det som anbefalt av produsenten for å unngå mulige problemer.

I tillegg er vedlikeholdet av AdBlue-pumpen også viktig. Hyppig rengjøring og inspeksjon av pumpen og slangen vil bidra til å opprettholde effektiviteten og ytelsen. Ved tvil eller problemer er det alltid verdt å konsultere oss. Vi vil gi deg profesjonell hjelp og støtte.
W ofercie regenerowana pompa AdBlue BOSCH Denox 2.1 do VOLVO


Numery OE:
0444022003;
0444022004;
0444022014;
0444022017;
0444022022;
0444022032;
0444022039;
0444022043;
0444022048;
0444022053;
0444022058;
0444022059;
0444022065;
0444022069;
0444022073;
0444022074;
0444022075;Pasuje do modeli:
VOLVO FH13;
VOLVO FM13;
VOLVO 7700;
VOLVO 8700;
VOLVO 9700;
VOLVO 9900;
VOLVO B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12;
VOLVO FH;
VOLVO FMX;

Czym jest pompa AdBlue VOLVO Denox 2.1 i do czego służy?


Twój pojazd VOLVO zawiera pompę AdBlue w celu zredukowania emisji do atmosfery szkodliwych związków, jak np. tlenki azotu. Funkcją tego urządzenia jest dostarczanie 32,5% wodnego roztworu mocznika do dozowników w katalizatorach bądź wtryskiwaczy.
Dzięki reakcjom, jakie zachodzą w komorze spalania po dostarczeniu AdBlue, tlenki azotów są rozbijane na cząsteczki azotu oraz wody (w postaci pary wodnej). W ten sposób ilość szkodliwych substancji w spalinach jest znacznie zredukowana.

Pompa AdBlue Volvo Denox 2.1 – dlaczego warto?


Korzyści płynące z użycia pompy AdBlue Volvo są liczne. Przede wszystkim, system SCR z pompą AdBlue pozwala na znaczną redukcję emisji tlenków azotu, które są jednymi z głównych zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy ciężarowe. To przyczynia się do poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska naturalnego.

Dodatkowo, pompa AdBlue Denox 2.1 do Volvo wspomaga osiągi silnika. Poprzez redukcję tlenków azotu, proces SCR pozwala na zoptymalizowanie spalania, co skutkuje większą mocą, momentem obrotowym i elastycznością silnika. Dzięki temu twój pojadz Volvo może zapewnić wydajność i komfort jazdy zarówno na długich trasach, jak i w warunkach miejskich.

Ważne jest również podkreślenie, że pompa AdBlue w Volvo została starannie zaprojektowana i poddana rygorystycznym testom, aby zapewnić niezawodność i trwałość. Firma Arcoore dba o wysoką jakość swoich komponentów, zapewniając tym samym niezawodność i długą żywotność systemu AdBlue.Pompa AdBlue BOSCH – o czym pamiętać?


Jak w przypadku każdej zaawansowanej technologii, istnieje kilka czynników, o których warto pamiętać. Przede wszystkim, regularne uzupełnianie AdBlue jest konieczne, ponieważ jest to czynnik niezbędny do prawidłowego działania systemu SCR. Kierowcy muszą monitorować poziom AdBlue i uzupełniać go zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć ewentualnych problemów.

Ponadto, konserwacja pompy AdBlue również jest istotna. Częste czyszczenie i sprawdzanie stanu pompy oraz przewodów pozwoli utrzymać jej efektywność i wydajność. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów, zawsze warto się z nami skonsultować. Udzielimy Ci profesjonalnej pomocy i wsparcia.
Oferecemos bomba regenerada BOSCH Denox 2.1 AdBlue para VOLVO


Números de OE:
0444022003;
0444022004;
0444022014;
0444022017;
0444022022;
0444022032;
0444022039;
0444022043;
0444022048;
0444022053;
0444022058;
0444022059;
0444022065;
0444022069;
0444022073;
0444022074;
0444022075;Modelos adequados:
VOLVO FH13;
VOLVO FM13;
VOLVO 7700;
VOLVO 8700;
VOLVO 9700;
VOLVO 9900;
VOLVO B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12;
VOLVO FH;
VOLVO FMX;

O que é a bomba VOLVO Denox 2.1 AdBlue e para que serve?


O seu veículo VOLVO contém uma bomba AdBlue para reduzir as emissões de compostos nocivos, como óxidos de azoto para a atmosfera. A função deste dispositivo é fornecer uma solução aquosa de ureia a 32,5% para os dispensadores nos catalisadores ou injetores.
Graças às reações que ocorrem na câmara de combustão após a entrega do AdBlue, os óxidos de azoto são decompostos em moléculas de azoto e água (na forma de vapor de água). Desta forma, a quantidade de substâncias nocivas nos gases de escape é significativamente reduzida.

Bomba Volvo Denox 2.1 AdBlue - por que vale a pena?


Os benefícios de usar uma bomba Volvo AdBlue são numerosos. Em primeiro lugar, o sistema SCR com bomba AdBlue permite uma redução significativa das emissões de óxido de azoto, um dos principais poluentes emitidos pelos camiões. Isso contribui para melhorar a qualidade do ar e proteger o meio ambiente.

Além disso, a bomba Denox 2.1 AdBlue para Volvo suporta o desempenho do motor. Ao reduzir os óxidos de nitrogênio, o processo SCR otimiza a combustão, resultando em mais potência, torque e flexibilidade do motor. Como resultado, o seu Volvo pode proporcionar uma condução eficiente e confortável tanto em viagens longas como em condições urbanas.

Também é importante sublinhar que a bomba AdBlue da Volvo foi cuidadosamente projetada e rigorosamente testada para garantir confiabilidade e durabilidade. A empresa Arcoore se preocupa com a alta qualidade de seus componentes, garantindo assim a confiabilidade e longa vida útil do sistema AdBlue.Bomba BOSCH AdBlue - o que lembrar?


Como acontece com qualquer tecnologia avançada, há alguns fatores a serem lembrados. Em primeiro lugar, é necessário o reabastecimento regular de AdBlue, pois é essencial para o correto funcionamento do sistema SCR. Os motoristas devem monitorar o nível de AdBlue e reabastecê-lo conforme recomendado pelo fabricante para evitar possíveis problemas.

Além disso, a manutenção da bomba AdBlue também é importante. A limpeza e inspeção frequentes da bomba e da tubulação ajudam a manter sua eficiência e desempenho. Em caso de dúvidas ou problemas, vale sempre a pena nos consultar. Forneceremos ajuda e suporte profissional.
Oferim pompa regenerata BOSCH Denox 2.1 AdBlue pentru VOLVO


Numere OE:
0444022003;
0444022004;
0444022014;
0444022017;
0444022022;
0444022032;
0444022039;
0444022043;
0444022048;
0444022053;
0444022058;
0444022059;
0444022065;
0444022069;
0444022073;
0444022074;
0444022075;Se potriveste modelelor:
VOLVO FH13;
VOLVO FM13;
VOLVO 7700;
VOLVO 8700;
VOLVO 9700;
VOLVO 9900;
VOLVO B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12;
VOLVO FH;
VOLVO FMX;

Ce este pompa VOLVO Denox 2.1 AdBlue și pentru ce este?


Vehiculul dumneavoastră VOLVO conține o pompă AdBlue pentru a reduce emisiile de compuși nocivi, cum ar fi oxizii de azot, în atmosferă. Funcția acestui dispozitiv este de a furniza o soluție apoasă de uree 32,5% la distribuitoarele din catalizatori sau injectoare.
Datorită reacțiilor care au loc în camera de ardere după livrarea AdBlue, oxizii de azot sunt descompuse în molecule de azot și apă (sub formă de vapori de apă). În acest fel, cantitatea de substanțe nocive din gazele de eșapament este redusă semnificativ.

Pompă Volvo Denox 2.1 AdBlue - de ce merită?


Beneficiile utilizării unei pompe Volvo AdBlue sunt numeroase. În primul rând, sistemul SCR cu pompă AdBlue permite o reducere semnificativă a emisiilor de oxizi de azot, care sunt unul dintre principalii poluanți emisi de camioane. Acest lucru contribuie la îmbunătățirea calității aerului și la protejarea mediului.

În plus, pompa Denox 2.1 AdBlue pentru Volvo sprijină performanța motorului. Prin reducerea oxizilor de azot, procesul SCR optimizează arderea, rezultând mai multă putere, cuplu și flexibilitate motorului. Ca rezultat, Volvo dumneavoastră poate oferi o conducere eficientă și confortabilă atât pe călătorii lungi, cât și în condiții urbane.

De asemenea, este important de subliniat că pompa AdBlue Volvo a fost proiectată cu atenție și testată riguros pentru a asigura fiabilitatea și durabilitatea. Compania Arcoore ține la calitatea înaltă a componentelor sale, asigurând astfel fiabilitatea și durata lungă de viață a sistemului AdBlue.Pompa BOSCH AdBlue - ce să rețineți?


Ca și în cazul oricărei tehnologii avansate, există câțiva factori de care trebuie să țineți cont. În primul rând, este necesară reumplerea regulată cu AdBlue, deoarece este esențială pentru funcționarea corectă a sistemului SCR. Șoferii trebuie să monitorizeze nivelul de AdBlue și să-l reumple conform recomandărilor producătorului pentru a evita eventualele probleme.

În plus, întreținerea pompei AdBlue este de asemenea importantă. Curățarea și inspecția frecventă a pompei și a tubului va ajuta la menținerea eficienței și performanței acesteia. În cazul oricăror îndoieli sau probleme, merită întotdeauna să ne consultați. Vă vom oferi ajutor și sprijin profesional.
Nudimo regenerirano AdBlue črpalko BOSCH Denox 2.1 za VOLVO


OE številke:
0444022003;
0444022004;
0444022014;
0444022017;
0444022022;
0444022032;
0444022039;
0444022043;
0444022048;
0444022053;
0444022058;
0444022059;
0444022065;
0444022069;
0444022073;
0444022074;
0444022075;Ustreza modelom:
VOLVO FH13;
VOLVO FM13;
VOLVO 7700;
VOLVO 8700;
VOLVO 9700;
VOLVO 9900;
VOLVO B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12;
VOLVO FH;
VOLVO FMX;

Kaj je črpalka VOLVO Denox 2.1 AdBlue in čemu je namenjena?


Vaše vozilo VOLVO ima črpalko AdBlue za zmanjšanje emisij škodljivih spojin, kot so dušikovi oksidi, v ozračje. Funkcija te naprave je dovajanje 32,5 % vodne raztopine sečnine do razpršilnikov v katalizatorjih ali injektorjih.
Zahvaljujoč reakcijam, ki potekajo v zgorevalni komori po dovajanju AdBlue, se dušikovi oksidi razgradijo na molekule dušika in vode (v obliki vodne pare). Na ta način se bistveno zmanjša količina škodljivih snovi v izpušnih plinih.

Črpalka Volvo Denox 2.1 AdBlue – zakaj se splača?


Prednosti uporabe črpalke Volvo AdBlue so številne. Prvič, sistem SCR s črpalko AdBlue omogoča občutno zmanjšanje emisij dušikovih oksidov, ki so eden glavnih onesnaževal, ki jih izpuščajo tovorna vozila. To prispeva k izboljšanju kakovosti zraka in varovanju okolja.

Poleg tega črpalka Denox 2.1 AdBlue za Volvo podpira zmogljivost motorja. Z zmanjšanjem dušikovih oksidov proces SCR optimizira izgorevanje, kar ima za posledico večjo moč, navor in prožnost motorja. Kot rezultat, lahko vaš Volvo zagotavlja učinkovito in udobno vožnjo tako na dolgih poteh kot v mestnih razmerah.

Pomembno je tudi poudariti, da je Volvova črpalka AdBlue skrbno zasnovana in strogo testirana, da se zagotovi zanesljivost in vzdržljivost. Podjetje Arcoore skrbi za visoko kakovost svojih komponent, s čimer zagotavlja zanesljivost in dolgo življenjsko dobo sistema AdBlue.Črpalka AdBlue BOSCH – kaj si zapomniti?


Kot pri vsaki napredni tehnologiji je treba upoštevati nekaj dejavnikov. Najprej je potrebno redno dolivanje tekočine AdBlue, saj je bistvenega pomena za pravilno delovanje sistema SCR. Vozniki morajo spremljati nivo AdBlue in ga dolivati, kot priporoča proizvajalec, da se izognejo morebitnim težavam.

Poleg tega je pomembno tudi vzdrževanje črpalke AdBlue. Pogosto čiščenje in pregledovanje črpalke in cevi bo pomagalo ohraniti njeno učinkovitost in delovanje. V primeru dvomov ali težav se vedno splača posvetovati z nami. Zagotovili vam bomo strokovno pomoč in podporo.
Ponúkame regenerované čerpadlo BOSCH Denox 2.1 AdBlue pre VOLVO


OE čísla:
0444022003;
0444022004;
0444022014;
0444022017;
0444022022;
0444022032;
0444022039;
0444022043;
0444022048;
0444022053;
0444022058;
0444022059;
0444022065;
0444022069;
0444022073;
0444022074;
0444022075;Pasuje na modely:
VOLVO FH13;
VOLVO FM13;
VOLVO 7700;
VOLVO 8700;
VOLVO 9700;
VOLVO 9900;
VOLVO B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12;
VOLVO FH;
VOLVO FMX;

Čo je čerpadlo VOLVO Denox 2.1 AdBlue a na čo slúži?


Vaše vozidlo VOLVO obsahuje čerpadlo AdBlue na zníženie emisií škodlivých zlúčenín, ako sú oxidy dusíka, do atmosféry. Funkciou tohto zariadenia je dodávať 32,5 % vodný roztok močoviny do dávkovačov v katalyzátoroch alebo injektoroch.
Vďaka reakciám, ktoré prebiehajú v spaľovacej komore po dodaní AdBlue, dochádza k rozkladu oxidov dusíka na molekuly dusíka a vody (vo forme vodnej pary). Týmto spôsobom sa výrazne zníži množstvo škodlivých látok vo výfukových plynoch.

Čerpadlo Volvo Denox 2.1 AdBlue – prečo sa oplatí?


Výhody používania čerpadla Volvo AdBlue sú početné. V prvom rade systém SCR s čerpadlom AdBlue umožňuje výrazné zníženie emisií oxidov dusíka, ktoré sú jednou z hlavných škodlivín vypúšťaných nákladnými vozidlami. To prispieva k zlepšeniu kvality ovzdušia a ochrane životného prostredia.

Okrem toho čerpadlo Denox 2.1 AdBlue pre Volvo podporuje výkon motora. Redukciou oxidov dusíka proces SCR optimalizuje spaľovanie, výsledkom čoho je vyšší výkon, krútiaci moment a pružnosť motora. Výsledkom je, že vaše Volvo môže poskytovať efektívnu a pohodlnú jazdu na dlhých cestách aj v mestských podmienkach.

Je tiež dôležité zdôrazniť, že čerpadlo AdBlue Volvo bolo starostlivo navrhnuté a prísne testované, aby bola zaistená spoľahlivosť a životnosť. Spoločnosť Arcoore dbá na vysokú kvalitu svojich komponentov, čím zabezpečuje spoľahlivosť a dlhú životnosť systému AdBlue.Čerpadlo BOSCH AdBlue – čo si zapamätať?


Ako pri každej pokročilej technológii, aj tu je potrebné mať na pamäti niekoľko faktorov. V prvom rade je potrebné pravidelné dopĺňanie AdBlue, ktoré je nevyhnutné pre správnu činnosť systému SCR. Vodiči musia sledovať hladinu AdBlue a dopĺňať ho podľa odporúčania výrobcu, aby sa predišlo možným problémom.

Okrem toho je dôležitá aj údržba čerpadla AdBlue. Časté čistenie a kontrola čerpadla a hadičiek pomôže udržať ich účinnosť a výkon. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo problémov sa vždy oplatí s nami poradiť. Poskytneme vám odbornú pomoc a podporu.
Vi erbjuder regenererad BOSCH Denox 2.1 AdBlue pump för VOLVO


OE-nummer:
0444022003;
0444022004;
0444022014;
0444022017;
0444022022;
0444022032;
0444022039;
0444022043;
0444022048;
0444022053;
0444022058;
0444022059;
0444022065;
0444022069;
0444022073;
0444022074;
0444022075;Passar modeller:
VOLVO FH13;
VOLVO FM13;
VOLVO 7700;
VOLVO 8700;
VOLVO 9700;
VOLVO 9900;
VOLVO B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12;
VOLVO FH;
VOLVO FMX;

Vad är VOLVO Denox 2.1 AdBlue-pumpen och vad är den till för?


Ditt VOLVO-fordon innehåller en AdBlue-pump för att minska utsläppen av skadliga föreningar som kväveoxider till atmosfären. Funktionen hos denna anordning är att leverera en 32,5 % vattenlösning av urea till dispensrarna i katalysatorerna eller injektorerna.
Tack vare de reaktioner som sker i förbränningskammaren efter att AdBlue levererats bryts kväveoxider ner till kväve och vattenmolekyler (i form av vattenånga). På så sätt minskar mängden skadliga ämnen i avgaserna avsevärt.

Volvo Denox 2.1 AdBlue pump - varför är det värt det?


Fördelarna med att använda en Volvo AdBlue-pump är många. Först och främst möjliggör SCR-systemet med en AdBlue-pump en betydande minskning av kväveoxidutsläppen, som är en av de främsta föroreningarna som släpps ut från lastbilar. Detta bidrar till att förbättra luftkvaliteten och skydda miljön.

Dessutom stöder Denox 2.1 AdBlue-pumpen för Volvo motorns prestanda. Genom att reducera kväveoxider optimerar SCR-processen förbränningen, vilket resulterar i mer kraft, vridmoment och motorflexibilitet. Som ett resultat kan din Volvo leverera effektiv och bekväm körning både på långa resor och i stadsförhållanden.

Det är också viktigt att understryka att Volvos AdBlue-pump är noggrant designad och noggrant testad för att säkerställa tillförlitlighet och hållbarhet. Arcoore-företaget bryr sig om den höga kvaliteten på sina komponenter, vilket säkerställer tillförlitligheten och lång livslängd för AdBlue-systemet.BOSCH AdBlue pump - vad ska man komma ihåg?


Som med all avancerad teknik finns det några faktorer att tänka på. Först och främst är regelbunden påfyllning av AdBlue nödvändig eftersom det är avgörande för att SCR-systemet ska fungera korrekt. Förare måste övervaka nivån av AdBlue och fylla på den enligt tillverkarens rekommendationer för att undvika eventuella problem.

Dessutom är underhållet av AdBlue-pumpen också viktigt. Frekvent rengöring och inspektion av pumpen och slangarna hjälper till att bibehålla dess effektivitet och prestanda. Vid eventuella tvivel eller problem är det alltid värt att rådfråga oss. Vi kommer att ge dig professionell hjälp och stöd.
VOLVO için rejenere BOSCH Denox 2.1 AdBlue pompası sunuyoruz


OE numaraları:
0444022003;
0444022004;
0444022014;
0444022017;
0444022022;
0444022032;
0444022039;
0444022043;
0444022048;
0444022053;
0444022058;
0444022059;
0444022065;
0444022069;
0444022073;
0444022074;
0444022075;Modellere uyar:
VOLVO FH13;
VOLVO FM13;
VOLVO 7700;
VOLVO 8700;
VOLVO 9700;
VOLVO 9900;
Volvo B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12;
VOLVO FH;
VOLVO FMX;

VOLVO Denox 2.1 AdBlue pompası nedir ve ne işe yarar?


VOLVO aracınız, nitrojen oksitler gibi zararlı bileşiklerin atmosfere salınımını azaltmak için bir AdBlue pompası içerir. Bu cihazın işlevi, katalizörler veya enjektörlerdeki dağıtıcılara %32,5'lik sulu bir üre solüsyonu iletmektir.
AdBlue verildikten sonra yanma odasında gerçekleşen reaksiyonlar sayesinde nitrojen oksitler nitrojen ve su moleküllerine (su buharı şeklinde) parçalanır. Bu sayede egzoz gazındaki zararlı madde miktarı önemli ölçüde azaltılır.

Volvo Denox 2.1 AdBlue pompası - neden buna değer?


Bir Volvo AdBlue pompası kullanmanın sayısız faydası vardır. Öncelikle AdBlue pompalı SCR sistemi, kamyonların yaydığı başlıca kirleticilerden biri olan nitrojen oksit emisyonlarında önemli ölçüde azalma sağlıyor. Bu, hava kalitesinin iyileştirilmesine ve çevrenin korunmasına katkıda bulunur.

Ayrıca, Volvo için Denox 2.1 AdBlue pompası motor performansını destekler. Nitrojen oksitleri azaltarak, SCR işlemi yanmayı optimize ederek daha fazla güç, tork ve motor esnekliği sağlar. Sonuç olarak, Volvo'nuz hem uzun yolculuklarda hem de şehir koşullarında verimli ve konforlu sürüş sunabilir.

Volvo'nun AdBlue pompasının güvenilirlik ve dayanıklılık sağlamak için dikkatlice tasarlandığını ve titizlikle test edildiğinin altını çizmek de önemlidir. Arcoore şirketi, bileşenlerinin yüksek kalitesine önem vererek AdBlue sisteminin güvenilirliğini ve uzun ömürlü olmasını sağlar.BOSCH AdBlue pompası - nelere dikkat edilmeli?


Herhangi bir ileri teknolojide olduğu gibi, akılda tutulması gereken birkaç faktör vardır. Her şeyden önce, SCR sisteminin doğru çalışması için gerekli olduğundan, AdBlue'nun düzenli olarak yeniden doldurulması gereklidir. Sürücüler, olası sorunları önlemek için AdBlue seviyesini izlemeli ve üretici tarafından önerilen şekilde doldurmalıdır.

Ayrıca AdBlue pompasının bakımı da önemlidir. Pompanın ve hortumun sık sık temizlenmesi ve denetlenmesi, verimliliğinin ve performansının korunmasına yardımcı olacaktır. Herhangi bir şüphe veya sorun olması durumunda, her zaman bize danışmaya değer. Size profesyonel yardım ve destek sağlayacağız.
Пропонуємо регенерований насос BOSCH Denox 2.1 AdBlue для VOLVO


OE номери:
0444022003;
0444022004;
0444022014;
0444022017;
0444022022;
0444022032;
0444022039;
0444022043;
0444022048;
0444022053;
0444022058;
0444022059;
0444022065;
0444022069;
0444022073;
0444022074;
0444022075;Підходить до моделей:
VOLVO FH13;
VOLVO FM13;
VOLVO 7700;
VOLVO 8700;
VOLVO 9700;
VOLVO 9900;
VOLVO B9;
VOLVO B11;
VOLVO B12;
VOLVO FH;
VOLVO FMX;

Що таке насос VOLVO Denox 2.1 AdBlue і для чого він потрібен?


Ваш автомобіль VOLVO оснащений насосом AdBlue для зменшення викидів шкідливих речовин, таких як оксиди азоту, в атмосферу. Функція цього пристрою полягає в доставці 32,5% водного розчину сечовини до дозаторів в каталізаторах або форсунках.
Завдяки реакціям, які відбуваються в камері згоряння після подачі AdBlue, оксиди азоту розщеплюються на молекули азоту та води (у формі водяної пари). Таким чином значно зменшується кількість шкідливих речовин у вихлопних газах.

Насос Volvo Denox 2.1 AdBlue - чому він того вартий?


Переваги використання насоса Volvo AdBlue численні. Перш за все, система SCR з насосом AdBlue дозволяє значно скоротити викиди оксиду азоту, який є одним із основних забруднювачів вантажівок. Це сприяє покращенню якості повітря та захисту навколишнього середовища.

Крім того, насос Denox 2.1 AdBlue для Volvo підтримує роботу двигуна. Зменшуючи оксиди азоту, процес SCR оптимізує згоряння, що призводить до збільшення потужності, крутного моменту та гнучкості двигуна. У результаті ваш Volvo може забезпечити ефективне та комфортне водіння як у далеких подорожах, так і в міських умовах.

Важливо також підкреслити, що насос Volvo AdBlue був ретельно розроблений і ретельно перевірений, щоб забезпечити надійність і довговічність. Компанія Arcoore піклується про високу якість своїх комплектуючих, забезпечуючи тим самим надійність і тривалий термін служби системи AdBlue.Насос BOSCH AdBlue - що пам'ятати?


Як і з будь-якою передовою технологією, слід пам’ятати про кілька факторів. Перш за все, необхідно регулярно доливати AdBlue, оскільки це важливо для правильної роботи системи SCR. Водії повинні стежити за рівнем AdBlue і доливати його відповідно до рекомендацій виробника, щоб уникнути можливих проблем.

Крім того, важливе значення має технічне обслуговування насоса AdBlue. Часте очищення та перевірка насоса та трубок допоможе підтримувати його ефективність та продуктивність. У разі будь-яких сумнівів або проблем, завжди варто проконсультуватися з нами. Ми надамо вам професійну допомогу та підтримку.
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!